Какво трябва да знаем?

Алгебра на Клифорд ςn

Станчо Вълканов Павлов      

На, вземи сърцето ми! Терзай!
На, вземи живот, стремеж и младост;
но донес ми вино и ми дай
мрачната забрава да не страдам.


Николай Хрелков 1894 - 1950 г.

Въведение


Нека Vn е векторно пространство над полето на реалните числа R с базис e1, e2, e3, …, en .
Разглеждаме произведения на базисните вектори от вида ei1 ei2 ei3eik , като индексите са различни и са в строго нарастваш ред.   Тези произведения се наричат геометрични и се означават без точки между множителите.
Максималният брой на индексите в тези произведения е n.
Геометричното произведение ae1e2e3en , където a е реално число се нарича псевдокалар.
Представката "псевдо" има старогръцки произход и означава "лъже" , така, че спокойно, псевдоскаларите можем да ги наричаме "лъжескалари".
Елементите на алгебрата на Клифорд ςn са суми от вида
Елементите на алгебрата на Клифорд –Cliff1

За индексите ij се поставя условие да бъдат в строго нарастваш ред: Индексите са в строго нарастваш ред и са по-малки от n—Indexes1
      Ще напиша вида на елементите на алгебрите ς1 , ς2 и ς3 . ?
В алгебрата на Клифорд по естествен начин се въвеждат събиране и умножение по число. Тези две операции превръщат ςn във векторно пространство. В тази алгебра, разглеждана само като векторно пространство (без умножаването на нейните елементи ), се образуват следните подпространства:
{a0}- пространство на нула-векторите, или на числата, или на скаларите. То е с размерност 1 и базис {1}.
Пространство едно-вектори или просто вектори –_1Vect - пространство на едно-векторите или просто векторите с размерност n и базис Базис на векторите или едно-векторите--_1VectBas
Елементите на подпространството на едно-векторите ще наричаме просто вектори.
За да се отличат от останалите елементи на алгебрата се означават с почернени латински букви.
Пространство дву-векторите или просто вектори –_2Vect - пространство на дву-векторите или бивекторите с размерност n над 2 – Bin2 и базис Базис на дву-векторите или бивекторите --_2VectBas
Пространство три-векторите–_3Vect пространство на три-векторите с размерност n над 3 – Bin3 и базис Базис на 3-векторите --_3VectBas
и т.н. до пространството на псевдоскаларите - с базис геометричното произведение на всички базисни вектори Лъжескалар ---PseudoSc1 , което е с размерност 1, както и скаларите.
Размерността на ςn е равна на 2n . ?

Умножението в алгебрата на Клифорд ςn

Както във всяка алгебра и в тази се въвежда произведение, което се нарича геометрично и се означава без точка между множителите, както вече беше писано.     Геометричното произведение на елементите на ςn се извършва по сложен начин, чрез две помощни произведения означавани със символите "." и "^" – точка и колибка.     Тези произведения ще наричаме съответно "вътрешно" и външно или "точково" и "колибково".     Ако множителите са вектори те се дефинират чрез геометричното произведение от равенствата:
Дефиниращи равенства за точковото и колибковото произведение за вектори --DotWedge1
От тук нататък, за да отличим векторите или по-точно едновекторите от останалите елементи на алгебрата ще ги означаваме с почернини, латински букви. Така че a и b за нас са вектори а a и b не са.
Да препишем отново дефиниращите равенства на точковото и колибковото произведение, подчертавайки че те се отнасят само за вектори:
Дефиниращи равенства за точковото и колибковото произведение за вектори --DotWedge2
Тези равенства нямат пряка връзка със скаларното и векторното произведение, защото могат да се извършват не само върху вектори, но и върху произволни елементи от алгебрата на Клифорд, но за това по-нататък.
Геометричното произведение за вектори се дефинира чрез тях: Геометрично, точково и колибково произведение ---DotWedge3
Точковото умножение, приложено за вектори е симетрично, а колибковото-антисиметрично: Симетричности антисиметричност на точковото и колибковото произведение ---Sym1
Важно наблюдение е и че за всеки вектор точковия квадрат е равен на геометричния и за тях се използва обичайното означение a на квадрат:
Четири квадрата –FourQuadrats1
За геометричното произведение изискваме свойствата, описани в определението на алгебра. От тях следват разпределителните закони за точково и колибково произведение но не и съдружителния закон:
Истина и забруждение –TrueFalse1
Преобразувайки основните тъждества, получаваме начин за смяна на реда при геометричното произведение:
Комутиращи тъждества –ComEqu1
Тъждествата Комутиращи тъждества –ComEqu2 ще наричаме комутиращи.
Как се използват? Ако са известени квадрата a2 и скаларното произведение а трябва да преобразуваме геометричното произведението aba подреждайки множителите получаваме:
aba = (ab)a = (2(a.b) - ba)a = 2(a.b)a-ba2 .

    За да започнем отнякъде трябва да приемем, че точковите произведения са зададени поне за векторите.
Да приемем, че във веторното пространство Vn е определен ортогонален базис – Ортогален базис---OrtBas1. Да определим точковото произведение да съвпада със скаларното: Точково произведение--DotPr1. Тогава, за всеки два базисни вектора, за геометричното произведение, е изпълнено ij = -ji и i2=1.   Така дефинираното точково произвединие ни дава възможност да напишем таблицата на геометричното умножение в алгебрата ς3 , като означим базисните вектори с по привичните означения i , j и k, както вече го направихме. Тогава за всеки два базисни вектора, за геометричното произведение, е изпълнено:   ij = -ji и i2 = 1.
    Дефиницията на точковото произвединие ни дава възможност да напишем таблицата на геометричното умножение в алгебрата ς3 като използваме означенията i , j и k за базисните вектори. ?

ς1 - числа

    Елементите от тези алгебри са от вида a+be, където e е единствения базисен вектор, който по традиция, идваща от комплексните числа, ще означаваме с i .     Определяйки геометричното произведение ii, ще получим определена алгебра от семейството алгебри ς1.
Подробно са разгледани случаите i2 = -1, i2 = 1 и i2 = 0, като новите числа се наричат съответно комплексни, двойни и дуални. Съответните произведения са асоциативни и комутативни.
    Ще разгледаме по-подробно двойните числа, свързани с хиперболичната геометрия. Те са от вида a+bi , като произведението се извършва с помощта на равенството i2=1. При двойните числа съществуват делители на нулата: (a+ai) (a-ai) = 0.   Спрегнатото, модулът и нормата на двойното число α се дефинират с равенствата:
При дуалните числа ii=1 –_5DualNumb1
Нормата е реално чило, и то е пложително за областта, означена с I Четирите квадранта в хиперболичната геометрия--_5Quadrant1 , която се нарича първи квадрант в хиперболичната геометрия. При двойните числа, както и при комплексните се въвежда експоненциална форма:
Експоненциална форма на двойните числа--_5ExpForm1
За тези, двойни числа е разработен геометрия и даже анализ. Геометрията се нарича хиперболична.   При нея ролята на синуса и косинуса се играе от хиперболичните синус и косинус.
В сила е формула, подобна на тригонометричната форма на комплексните числа: Хиперболичен синус и такъв косинус--_5DualNumb2, където аргумента r е решение на уравнението: Хиперболичен аркустангенс--_5DualNumb3. В сила са и формули, подобни на тези на Моавър: Модулите се умножават а аргументите се събират—_5DualNumb4.
    Преобразованията на Лоренц имат вида: Преобразования на лоренц--_5Lorenc1, където t е времето, x е координатата а c – скоростта на светлината. Въвеждайки означанията Означения--_5Lorenc2 преобразованията придобиват вида: Преобразованието с новите означения--_5Lorenc3. Двойното число Двойночислова константа--_5Lorenc4 има модул единица и може да се представи в експоненциалния вид: Аргумент--_5LorencExp1
Тогава Преобразованието с новите означения --5LorencExp2 е преобразование, което може да се нарече хиперболична ротация, по подобие на това, че преобразованието z = ze осъществява завъртане на ъгъл φ при комплексните числа.

ς2 или геометрията и алгебра в равнината

Точково, колибково и други произведения произведение в ς2

Елементите от тези алгебри са от вида a + be1 + be2 + be1e2 , където e1 и e2 са базисните вектори, които ще означаваме с i и j . Определяме точковото (вътрешно ) произведение на базисните вектори както скаларното. Геометричното произведение ij ще означаваме с I. Тогава, за антикомутативното, колибково (външно ) произведение получаваме : i^j = ij - i.j = I - 0 = I. При геометричното произведение перпендикулярните вектори i и j антикомутират т.е. ij = - ji. И изобщо ако векторите a и b са перпендикулярни то ab = -ba, както ще се убедим по-нататък. I е бивектор и е неправилно да се отъждествява с вектора k, перпендикулярен на i и j.
Ако a и b са вектори то a^b се свързва с ориентираната равнина, определена от a и b:

2-вектор или бивектор --_6BiVect1
Изобщо, за точковото и колибковото произведение за вектори са изпълнени свойствата:
Вътрешно и външно произведение --_6InProd1
Ето я важната таблица за геометричното произведение на числата от ς2:
1 i j I
1 1 i j I
i i 1 I j
j j -I 1 -i
I I -j i -1
Ако v е вектор то при геометричното произведение той противо се размества с I : vI = -Iv . ? Ако v е ненулев вектор, то той е обратим спрямо геометричното произведение. Обратният му е v-1 = v / v2 . Два вектора от ς2 се наричат перпендикуларни ако тяхното точково (вътрешно) произведение е нула. За два перпедикулярни вектора a и b е изпълнено противоразместителното (антикомутативно) свойство: ab = -ba . ?

Ако p е едно от числата (1 ± i)/2 или (1 ± j)/2 то p е идемпотентен елемент: p2 = p. Ако q е едно от числата (i ± I)/2 или ( j ± I)/2 то q е нилпотентен елемент: q2 = 0. ?

Тази част от елемент α на ς2 , която не съдържа скалара ще наричаме безскаларна част и ще я означаваме с α, заградено във ъглови скоби, снабдени с долен десен индекс 0 с чертичка отгоре. С α, с чертичка отгоре, ще означаваме елемента, който има същата скаларна част на α и противоположна безскаларна част. Този елемент ще наричаме спрегнат на α.
Безскаларна част на число --_6NonScal1
Произведението на два спрегнати елемента е с нулева безскаларна част. ?
С α , заградено във ъглови скоби, снабдени с долен десен индекс k се означава проекцията на α върху пространството от k - векторите.
Проекции на числата върху пространствата на k-векторите _6Proect1
Определенията за точковото и колибковото произведение, въведени преди само за вектори, се разширяват и за вектор и k-вектор. Ако Ak е k-вектор и v е 1-вектор то
Вътрешно и външно произведение на вектор с k-вектор _6DotWedge1
Забележете, че и в двете дефиниции векторите се появяват като ляв множител!

    Докато точковото умножение с вектор намалява кратността на другия множител с единица, то колибковото я увеличава също с толкова.
По-нататък, ако Бог даде, ще разгледам и други свойства на вече въведените произведения и на тези, които ще въведем впоследствие.
Но засега - "Колкото по-малко – толкова по-малко."

Ще умножа произволен базисен вектор по произволен базисен елемент на алгебрата и точково и колибково. ?
Ще докажа тъждеството a.(b^c) = (a.b)c - (a.c)b като ще обясня отделните стъпки в таблица.
В първата графа ще напиша резултата от поредното преобразование, във средната словесно ше опиша следващото преобразование и неговата цел а в третата – използваното тъждество. ?
За k и l - векторите са въведени са още две произведения, обобщаващи точковото произведение.
Означават се с вертикална и долна хоризонтална черта, като двете образуват ъгълче.
То е насочено към вектора или по-общо - s-вектора от по-ниска кратност.
Обобщения на точковото произведение _6LeftDot1.
    Ще ги нарека съответно ляво и дясно обощено точково (скаларно или вътрешно) произведение.     Поради трудността при изобразяването ще ги означачавам, понякога, и със смесени - кръгла и квадратна скоба, като кръглата е от страната на множителя от по-малка кратност.     Ако последният, от страната на кръглата скоба, е от по-голяма кратност от другия множител, се приема че обощеното скаларно произведение е равно на нула.    Например (i, I] е равно на 1-проекцията ( разликата между кратностите на втория и първия множител ) на геометричното произведение iI:
(i, I ] = < iI > 1 = j.
Ще направя таблици за лявото и дясно обощени скаларни произведения за числата от ς2 : ?     Друга единична (унарна) операция е променящата реда на множителите в базисните k-вектори.     Тази операция ще я наричаме обръщане и се означава с вълничка над обобщеното число от алгебрата или горе вдясно от нея:
Обръщане на хиперчисло _6DotInv1
Отделянето на скалара в геометричното произведение е важна двойна (бинарна) операция, която се означава със зведичка между обобщените числа.     Числото α*α~ е реално, положително число. ?   Неговият квадратен корен се нарича норма на α и се означава с ||α||.

Влагането на комплексните числа в ς2

    ς2 съдържа подмножество, изоморфно на на комплексните числа – елементите от вида a+bI, където a и b са реални числа а I е лъжескалара I=ij.       По нататък няма да правим разлика между комплексните числа и числата a+bI от ς2 .
Ако на 1-вектора ai+bj съпоставим е числото i(ai+bj) получаваме изображение от множеството на векторите в множеството на комплексните числа от ς2 .     Обратното преобразование на описаното се получава с повторно умножение на i :   i(a+bI) = ai+bj .
За всеки 1-вектор z от ς2 е вярно свойството: zeIφ = e-Iφz ?

Експонциална форма на числата от ς2

    Вече беше показано как се определя тригонометричната форма на двойните числа: Тригонометрична форма 6TrFrm1.
В сила е и представянето Тригонометрична форма -6TrFrm2, което е подобно на това при комплексните числа.

Геометрични преобразования в равнината, изразени чрез числата от ς2

    Ще представим образа на вектор при осева симетрия спрямо права, минаваща през центъра, чрез въведените операции в алгебрата на Клифорд.     Нека единиченият вектор n е перпендикулярен на оста на симетрия и е насочен към вектора v.
Тогава симетричният вектор на v - векторът v' е равен на минус nvn:     v'= -nvn.
Симетричен вектор спрямо права _7SymVect1       ?
Векторът v' - симетричен на v спрямо права, перпендикулярна на единичения вектор n, насочен към v ще означаваме с Sn(v) .     Показахме, че Sn(v) = -nvn .     Ще докажа, че ако приложа два пъти симетрия на вектор спрямо една права ще получа същия вектор: S-n (Sn(v)) = v. ?
        Две последователни отражения спрямо перпендикулярни прави преобразуват вектор в неговия противоположен:   Sm (Sn(v)) = -v .
_7TwoSymVectrs1    ?

Ще изразим ротация на ъгъл φ спрямо центъра.       Ще я представим като произведение от две симетрии спрямо прави, сключващи ъгъл φ/2.
Нека n и m са единични вектори, перпендикулярни на тези прави.     В сила е равенството:     Rφ(v) = mnvnm. ?

Числата от ς2 , представени като матрици

Числата от алгебрата ς2 могат да се представят чрез матрици: ?

Приложение на алгебрата ς2 в небесната механика

Позицията на небесно тяло спрямо Земята ще представим като 1-вектор x .
Нека U е комплексно число от същата алгебра – число от вида U = a+bI. Нека още x = U2i.
Дължината на вектора x е произведението на U и неговото комплексно спрегнато.
Тя е равна на a2+b2  :       Преставяне на радиус-вектора _7RadVect1. Комплексното число U ще считаме че е функция на времето t .
Диференцираме първото равенство, като производната спрямо t ще я означаваме с точка: Производната на радиус-вектора спрямо времето -_7xDot1
Умножаваме отляво на спрегнатото на U като се възползваме от равенството Теорема- _7Teorm12 Преобразования -_7Transf1 Умножаваме двете страни отляво с i: Преобразования _7Transf2.
Сега сменяме променливата t със s.   s е променлива, за която е изпълнено ds/dt = 1/r .   Производната спрямо s ще я означаваме с щрих.
Важно равенство, което ще използваме по-нататък. Запиши го! - _7Imp1
Съкращаването на r отляво е голямо предимство, както ще се убедим по-нататък.
После, диференцираме спрямо s като използваме отново правилото за диференциране на сложна функция: Производна на сложна функция –_7ChaneRool1.
Понеже r е скалар то комутира с векторите в геометричните произведения.
Получаваме :       Преобразование на производната - _7Transf3
За първото събираемо използваме втория закон на Нютон: Закон на Нютон _7Newton1 а за второто - вече полученото равенство: Погледнете по-горе -_7LookUp, за да получим: Опростяваме отдясно -_7Simpl1.
Опростяваме първото събираемо като използваме :       _7GeomPr1
То придобива вида: Потенциална енергия, умножена по U -_7PotEnrgy1.
Опростяваме и второто събираемо :       Кинетична енергия, умножена по U _7KinEnrgy1.
Получаваме равенството
Сумата от кинетичната и потенциалната енергия е константа - _7E1
Изразът в скобите е сума от потенциалната и кинетична енергии. Тази енергия ще означим с E. Тя може да бъде положителна и отрицателна. Движението е ограничено когато енергията Е е отрицателна .
Означавайки частното E/2m с -ω 2 получаваме: Лесно за решаване уравнение -_7SimplEq1
Това е едно лесно решимо диференциално уравнение.
Решението му е:       Решение _7Sol1,       като за A и B ще предполагаме че са реални числа.
Ще изразим r като функция на s и със това ще приключим:
r като функция от аргумента s _7r_s.


Какво ще научим:
Край

Алгебра на Клифорд ςn - отговори, доказателства, връзки и литература


Какво трябва да знаем?

Какво трябва да знаем:    
Линейно ( Векторно ) пространство
Базис на векторно пространство
Триъгълник на Паскал Биномни коефициенти
Алгебра
Комплексни числа - алгебрична форма
Тригонометрична форма на комплексните числа
Действия с комплексни числа записани в тригонометрична форма
Кватерниони или хиперкомплексни числа                  
Висша алгебра

Назад

Вида на елементите на алгебрите ς1 , ς2 и ς3


Първите алгебри на Клифорд –Cliff1_2_3
Назад
Размерността на ςn е равна на 2n .

Сума от биномни коефициенти—BinSum1

Назад

Таблицата на геометричното умножение в алгебрата ς3

Геом. пр. 1 i j k ij jk ki ijk
1 1 i j k ij jk ki ijk
i i 1 ij -ki j ijk -k jk
j j -ij 1 jk -i k ijk ki
k k ki -jk 1 ijk -j i ij
ij ij -j i ijk -1 -ki jk -k
jk jk ijk -k j ki -1 -ij -i
ki ki k ijk -i -jk ij -1 -j
ijk ijk -jk -ki ij -k -i -j -1

В зелено са първите множители а в червено - вторите.


Назад
Ако v е вектор то при геометричното произведение той противо се размества с I : vI = -Iv .
Противаразместителност на вектор с I --_6AntiComm1

Назад
За два перпедикулярни вектора a и b е изпълнено противоразместителното (антикомутативно) свойство: ab = -ba .
Противаразместителност на два перпендикулярни вектара _6AntiComm2

Назад
Ако p е едно от числата (1 ± i)/2 или (1 ± j)/2 то p е идемпотентен елемент: p2 = p.
Ако q е едно от числата (i ± I)/2 или ( j ± I)/2 то q е нилпотентен елемент: q2 = 0.
?
Идемпотентен елемент _6_1Idemp1

И другите случаи се разглеждат подобно на този.
Сега за q:
Нилпотентен елемент _6_1Nilp1

Назад
Ако два елемента имат равни скаларни части и противоположни безскаларни то тяхното геометрично произведение е с нулева безскаларна част.

Нещо като норма _6Norm1

Назад
Произведенията на произволен базисен вектор по произволен базисен елемент на алгебрата - и точково и колибково.

. i j I
i 1 0 j
j 0 1 -i
       
^ i j I
i 0 I 0
j -I 0 0

Назад
Ще докажа тъждеството a.(b^c) = (a.b)c - (a.c)b като ще обясня отделните стъпки в таблица.
В първата графа ще напиша резултата от поредното преобразование, във средната словесно ше опиша следващото преобразование и неговата цел а в третата – използваното тъждество.

a.(b^c) Преобразувам външното произведение в геометрично,
защото желая да изразя целия израз като сума от геометрични произведения.
a^b=(ab-ba)/2
Разкривам скобите, използвайки разпределителното свойство. a.(A+B) = a.A + a.B
Резултат _6_2Res2 Преобразувам вътрешните произведения в геометрични. Дефиниция за вътрешно произведение на вектор с 2-вектор -_6_2Vect_2Vect1
Противокомутиращи тъждества _6_2AntiComm1 Използвам противокомутиращите тъждества с цел да преместя векторите b и c най-вдясно. ab+ba=2a.b
Резултат _6_2Res3 Подреждам, групирам и изнасям b и c извън скоби. Ac+Bc=(A+B)c
Резултат _6_2Res4 Използвам дефиницията на вътрешно произведение за вектори. ab + ba =2a.b
Резултат _6_2Res5 Подреждам, групирам и съкращавам на четири.  
(a.b)c - (a.c)b    

Назад
Таблици за лявото и дясно обощени скаларни произведения за числата от ς2

( , ] 1 i j I
1 1 i j I
i 0 1 0 j
j 0 0 1 -i
I 0 0 0 -1
[ , ) 1 i j I
1 1 0 0 0
i i 1 0 0
j j 0 1 0
I I -j i -1

Назад
Важна операция е променящата реда на множителите в базисните k-вектори.
Тази операция ще я наричаме обръщане и ще я означаваме с вълничка над обобщеното число от алгебрата или горе вдясно от нея:
Обръщане на хиперчисло _6DotInv1
Отделянето на скалара в геометричното произведение е важна двойна (бинарна) операция, която се означава със звездичка между множителите.     Числото α*α~ е реално, положително число.

Обръщане на хиперчисло _6DotInv2
Поради противоразместителното свойство при геометричното произведение на вектор с I получаваме Iv = -vI.
Освен това I2 е равно на -1.
Тогава:
Отделяне на скалара при геометричното произведение на обобщени числа _6DotInv3

Назад
За всеки 1-вектор z от ς2 е вярно свойството: zeIφ = e-Iφz
Тригонометрична форма на комплексно число -_7TrForm1
Да положим eIφ = c+Is. c и s са избрани за да напамнят синус и косинус.   Тогава e-Iφ = c-Is.
Смяна на знака _7ChSign1

Назад
Ще представим образа на вектор при осева симетрия спрямо права, минаваща през центъра, чрез въведените операции в алгебрата на Клифорд.     Нека единиченият вектор n е перпендикулярен на оста на симетрия и е насочен към вектора v.
Тогава симетричният вектор на v - векторът v' е равен на минус nv'n:     v'= -nv'n.
Симетричен вектор спрямо права _7SymVect1

Разлагаме вектора v на две съставляващи - едната от които е успоредна на n а другата – перпендикулярна на него.
Успоредната изразяваме чрез скаларното произведение а другата е това, което остане:
Успоредна и перпендикулярна съставляваща – _7ParPerpend1
Векторът v' има същата перпендикулярна съставляваща и противоположна - успоредна на n .
Изразяване на симетричния вектор _7ExprSymVect12
Изразяваме скаларното произведение n.v от дефиницията и използваме това, че векторът n е единичен.
Изразяване на симетричния вектор _7ExpSymVect14

Назад
Ако приложа два пъти симетрия на вектор спрямо една права ще получа същия вектор: S-n (Sn(v)) = v.
Изразяване на симетричния вектор _7ExpSymVect2

Назад
Две последователни отражения спрямо перпендикулярни прави преобразуват вектор в неговия противоположен:     Sm (Sn(v)) = -v .
_7TwoSymVectrs1

Две симетрии--_7TwoSymVectrs2

Назад
Ще изразим ротация на ъгъл φ спрямо центъра, като я представим като произведение от две симетрии спрямо прави, сключващи ъгъл φ/2.       Нека n и m са единични вектори, перпендикулярни на тези прави.     В сила е равенството:     Rφ(v) = mnvnm.
_7Rot1
Геометрично умножаване на два вектора- _7Moavre1
Подобно се показва, че Степенна ( експоненциална) форма на произведение _7ExpFrm1.   Тогава:     Завъртане на вектор – _7RotVect2_1
Назад
Числата от алгебрата ς2 могат да се представят чрез матрици:

Представяне чрез матрици _7MatrExp1

Назад


Какво ще научим:    
Алгебрата на Клифорд ς3
Висша алгебра

Литература
  C:\Stancho\books\Math\Algebra\Clifford_Algebra\Cembridge\hout01.pdf C:\Stancho\books\Math\Algebra\Clifford_Algebra\Cembridge\GeometricAlgebraCourseMateriasl\hout01.pdf, examples1.pdf, examples1_answers.pdf C:\Stancho\books\Math\Algebra\Clifford_Algebra\Cembridge\GeometricAlgebraLectures\lect01.pdf C:\Stancho\books\Math\Algebra\Clifford_Algebra\Cembridge\GeometricAlgebraLectures\lect02.pdf
 1. Антони Ласенби и Крис Доран.     Приложения на геометричната алгебра във физиката PHYSICAL APPLICATIONS OF GEOMETRIC ALGEBRA Anthony Lasenby and Chris Doran Давыдов Анатолий Васильевич, ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ, ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЛЕКЦИИ Тема 8. Z-преобразование сигналов и системных функций. http://geoin.org/dsp/ davpro@yandex.ru C:\Stancho\books\Math\AppliedMath\Math For Engineers\dsp В къщи, долу, вдясно C:\Stancho\books\Math\Algebra\Ru\Cliford\9808_121.pdf СИСТЕМЫ ЧИСЕЛ В.В. Сильвестров Чувашски държавен университет "И. Н. Ульянов" mp689.pdf Д. Д. Ивлев, О двойных числах и их функциях, Матем. просв., 1961, выпуск 6, 197–203 В къщи, долу, вдясно C:\Stancho\books\Math\Algebra\Clifford_Algebra\1306.1660v1.pdf Екхард Хитцер Въведение в геометричната алгебра на Клифорд 2011
 2. В.В. Сильвестров, СИСТЕМЫ ЧИСЕЛ, Чувашски държавен университет "И. Н. Ульянов"
 3. В.Д. Д. Ивлев, О двойных числах и их функциях, Матем. просв., 1961, выпуск 6, 197–203
 4. Екхард Хитцер Въведение в геометричната алгебра на Клифорд 2011
Назад