Какво трябва да знаем?

Общи формули за алгебрата на Клифорд ς3


Геометрично произведение на два вектора
Геометрично произведение на два вектора --Frm1VX1V
Геометрично произведение на един 1-вектор и един 2-вектор
Геометрично произведение на 1-вектор с 2-вектор --Frm1VX2V
Геометрично произведение на 1-вектор с 3-вектор
Геометрично произведение на 1-вектор с 3-вектор --Frm1VX3V
Геометрично произведение на два 2-вектора
Геометрично произведение на два 2-вектора –Frm2VX2V
Геометрично произведение на 2-вектор с 3-вектор
Геометрично произведение на  2-вектор с 3-вектор–Frm2VX3V
Тъждество за геометричния квадрат на бивектор
Геометрично квадрат  2-вектор–Frmsqr2V
E геометрично се размества с всички елементи на алгебрата ς3:       αE = Eα

Обратни на вектор и бивектор


Обратни на вектор и бивектор –Frmpow_1

Разместителна и противо разместителна част в геометричните произведения на векторите от различни степени


Разместителна и противоразместителна част на геом. пр. на два вектора – FrmComAntiCom1V1V
Разместителна и противоразместителна част на геом. пр. на 1-вектор и 2-вектор –FrmComAntiCom1V2V
Разместителна и противоразместителна част на геом. пр. на два 2-вектора–FrmComAntiCom2V2V
Разместителна и противоразместителна част на геом. пр. на 2-вектор и 3-вектор –FrmComAntiCom2V3V

Точково и колибково произведение на вектор и трион

Точково и колибково произведение на вектор и трион

Редуциращи формули

Редуцираща формула-FrmRed1
Редуцираща формула-FrmRed2
Формула на Лаплас –FrmRed3
Обърнатата дъга над k-тия вектор означава неговата липса в произведението. Тази формула се нарича "формула на Лаплас".
Редуцираща формула-FrmRed4