Какво трябва да знаем?

Геометрично произведениe в ς3

Станчо Вълканов Павлов      
Елементите от тази алгебра са от вида:
s + xe1 + ye2 + ze3+ Xe2e2 + Ye3e1+ Ze1e2 + ee1e2e3 ,
където e1 , e2 и e3 са базисните вектори, които ще означаваме с i , j и k.
Определяме точковото (вътрешно ) произведение на базисните вектори както скаларното.
Геометричното произведение на jk ще означаваме с I. Подобни означения ще въведем и за другите две геометрични произведения: J:= ki и K:= ij.
Тогава, за антикомутативното, колибково (външно ) произведение получаваме : i^j = ij - i.j = K-0 = K.
При геометричното произведение перпендикулярните вектори i и j антикомутират (противо се разместват ) т.е. ij = -ji.
И изобщо ако векторите a и b са перпендикулярни то ab = -ba , както ще се убедим по-нататък.
I е бивектор и е неправилно да се отъждествява с вектора k, перпендикулярен на i и j.
Ако a и b са вектори то a^b се окартинява ( илюстрира) с ориентираната равнина, определена от a и b:
2-вектор или бивектор –Ch1BiVect1
Изобщо, за точковото и колибковото произведение за вектори са изпълнени равенствата:
Вътрешно и външно произведение на два вектора –Ch1VectProd1
Грешка, при начинаещите, е да обобщават скаларното произведение за други елементи от алгебрата освен за вектори. Пример: ?
Таблица на геометричните произведения на базисните елементи на ς3 ?
    Ако v е вектор то при геометричното произведение е изпълнено разместителното свойство с лъжескалара E : vE = Ev. ?
Изобщо E геометрично се размества с всички елементи на алгебрата ς3. Това е достатъчно да се покаже само за базисните елементи, но това се вижда от равенството на последния ред и последния стълб от таблицата за умножение.
Намерете геометричното произведение на два 1-вектора. ?
    Два вектора от ς3 се наричат перпендикуларни ако тяхното точково (вътрешно) произведение е нула.     За два перпедикулярни вектора a и b е изпълнено противоразместителното (антикомутативно) свойство ab = -ba . ?
Намерете геометричното произведение на 1-вектор и 2-вектор . ?
За геометричното произведение на два 2-вектора е вярно равенството
Геометрично произведение на два 2-вектора --–Ch12VectX2Vect1. ?


Какво ще научим:
Край

Геометрично произведениe в ς3 - отговори, доказателства, връзки и литература


Какво трябва да знаем?

Какво трябва да знаем:    
Алгебра на Клифорд ςn                  
Висша алгебра

Назад
Грешка, при начинаещите, е да обобщават скаларното произведение за други елементи от алгебрата освен за вектори.
Пример:

Грешки при обобщаване на скаларното произведение –ErrScalar1

Назад
Таблица на геометричните произведения на базисните елементи на ς3
1 i j k I J K E
1 1 i j k I J K E
i i 1 K -J E -k j I
j j -K 1 I k E -i J
k k J -I 1 -j i E K
I I E -k j -1 -K J -i
J J k E -i K -1 -I -j
K K -j i E -J I -1 -k
E E I J K -i -j -k -1

Назад
Ако v е вектор то при геометричното произведение е изпълнено разместителното свойство с лъжескалара E : vE = Ev.
Разместителност на вектор с E –Ch1EComm1

Назад
Геометрично произведение на два 1-вектора.
Геометрично произведение на два вектора –Ch11VectX1Vect

Произведението се състои от две части – число и двувектор.
Първата част е симетрична спрямо двата множителя а втората – антисиметрична.
От горното равенство следва тъждество за геометричния квадрат на вектор:
Геометричен квадрат на вектор –Ch1sqrVect1

Назад
Два вектора от ς3 се наричат перпендикуларни ако тяхното точково (вътрешно) произведение е нула. За два перпедикулярни вектора a и b е изпълнено противоразместителното (антикомутативно) свойство ab = -ba .
Противоразместителност на два перпендикулярни вектара _6AntiComm2
Назад
Геометрично произведение на 1-вектор и 2-вектор .
Геометрично произведение на вектор  и 2-вектор –Ch11VectX2Vect

Назад

За геометричното произведение на два 2-вектора е вярно равенството
Геометрично произведение на два 2-вектора --–Ch12VectX2Vect1.

Геометрично произведение на два 2-вектора -- Ch12VectX2Vect2

От горното равенство следва тъждество за геометричния квадрат на бивектор:
Квадрат на  двувектор – Ch1sqr2Vect1

Назад


Какво ще научим:    
Точково и колибково произведение на вектори
Висша алгебра
Алгебрата на Клифорд ς3

Литература
    C:\Stancho\books\Math\Algebra\Clifford_Algebra\Cembridge\hout01.pdf C:\Stancho\books\Math\Algebra\Clifford_Algebra\Cembridge\GeometricAlgebraCourseMateriasl\hout01.pdf, examples1.pdf, examples1_answers.pdf C:\Stancho\books\Math\Algebra\Clifford_Algebra\Cembridge\GeometricAlgebraLectures\lect01.pdf C:\Stancho\books\Math\Algebra\Clifford_Algebra\Cembridge\GeometricAlgebraLectures\lect02.pdf
  1. Антони Ласенби и Крис Доран.     Приложения на геометричната алгебра във физиката PHYSICAL APPLICATIONS OF GEOMETRIC ALGEBRA Anthony Lasenby and Chris Doran Давыдов Анатолий Васильевич, ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ, ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЛЕКЦИИ Тема 8. Z-преобразование сигналов и системных функций. http://geoin.org/dsp/ davpro@yandex.ru C:\Stancho\books\Math\AppliedMath\Math For Engineers\dsp В къщи, долу, вдясно C:\Stancho\books\Math\Algebra\Ru\Cliford\9808_121.pdf СИСТЕМЫ ЧИСЕЛ В.В. Сильвестров Чувашски държавен университет "И. Н. Ульянов" mp689.pdf Д. Д. Ивлев, О двойных числах и их функциях, Матем. просв., 1961, выпуск 6, 197–203 В къщи, долу, вдясно C:\Stancho\books\Math\Algebra\Clifford_Algebra\1306.1660v1.pdf Екхард Хитцер Въведение в геометричната алгебра на Клифорд 2011
  2. В.В. Сильвестров, СИСТЕМЫ ЧИСЕЛ, Чувашски държавен университет "И. Н. Ульянов"
  3. В.Д. Д. Ивлев, О двойных числах и их функциях, Матем. просв., 1961, выпуск 6, 197–203
  4. Екхард Хитцер Въведение в геометричната алгебра на Клифорд 2011
Назад