Какво трябва да знаем?

Степенна структура на ς3

Станчо Вълканов Павлов      
Тази част от елемент α на ς3 , която не съдържа скалара ще наричаме безскаларна част и ще я означаваме с α, заградено във ъглови скоби, снабдени с долен десен индекс 0 с чертичка отгоре. С α с черта отгоре ще означим, в случая, елемент, който има същата скаларна част на α и противоположна безскаларна:
Безскаларна част на число –Ch3_NonScal1
Покажете, че       Проекции на алфа по алфа черта Ch3_Pr3 ?
Умножаването с E отдясно трансформира бивекторите във вектори, перпендикулярни на равнините определени от тях.
Например: ijE = -k , jkE = -i .
И изобщо:
Умножение с E--2V3V
С α, заградено в ъглови скоби, снабдени с долен десен индекс k се означава проекцията на α върху пространството от k векторите.
Проекции на числата върху пространствата на k-векторите – Ch3_Proect1
Всеки елемент на алгебрата се изгражда от тези четири проекции, което се нарича степенна структура на алгебрата.
Теорема 1.               Алфа е бета можем да ги наречем спрегнати –Ch3_Con1 ?
Множеството от елементите от степен k се състои от векторите от степен k или k-векторите.
То е линейно подпространство но не е подалгебра, защото то не е затворено спрямо геометричното произведение.
Това множество, както знаем, се означава с < >k .
Например: Проекция от втора степен -- Ch3_Pr2
Подалгери на алгебрата на Клифорд от ред 3 са:
Под-алгебри на Клифордовата -- Ch3_SubAlg1 ,
породени от елементите в ъгловите скоби. Първите четири са изоморфни на комплексните числа а следващата - на кватернионите.
Край

Степенна структура на ς3 - отговори, доказателства, връзки и литература

Какво трябва да знаем?

Алгебра на Клифорд ςn         Геометрично произведениe в ς3
Кватерниони или хиперкомплексни числа                  
Висша алгебра

Назад
Проекции на алфа по алфа черта--Ch3_AALn2

Алфа по алфа черта --Ch3_AALn1

Поради разместителността при умножението със скалар, получаваме: Разлика от квадрати --Ch3_Sqr1
Изчисляваме квадрата: Опростяване на квадрата --Ch3_Sqr2
От тъждествата, Тъждества от таблицата за умножение – Ch3_Eq1,
за него получаваме:       Първо окончание --Ch3_Sqr3
Окончателно:       Второ окончание –Ch3_Res1
Назад

Теорема 1.               Алфа е бета можем да ги наречем спрегнати –Ch3_Con1

Означаваме проекциите на α с по-привичните означения за вектори:     Алфа Ch_3Alpha1
Извършваме произведението, като подреждаме междинните резултати в стълбица:
Писменно умножение – Ch3_LongMult1
След съкращенията в резултата означаваме скаларите с R а 3-векторите с kE .
За произведението получаваме: Краен резултат –Ch3_Res_1
От равенството   Симетрична част на произведението на вектор и 2-вектор -- Ch3_SymPart1 получаваме накрая  
Окончателен резултат -- Ch3_Res2

Назад


Какво ще научим:    
Алгебрата на Клифорд ς3
Висша алгебра