Какво трябва да знаем?

Пръстен - дефиниция

Нека е дадена адитивна и комутативна група R.
Нека в R е дефинирано и асоциативно умножение, подчиняващо се на законите:
a(b+c)=ab+bc
(a+b)c=ac+bc

Множеството R с така въведените две операции, подчиняващи се на описаните закони се нарича пръстен.
Ако в пръстена R съществува единица спрямо умножението R се нарича пръстен с единица.
Ако произведението в R е комутативно пръстенът R се нарича комутативен пръстен.
Комутативният пръстен R е поле ако всеки различен от нула елемент от R притежава реципрочен спрямо умножението.
Елементът ε от пръстена R с единица се нарича обратим или "единичен" ако съществува негов реципрочен ε-1 :
εε-1 = ε-1ε = 1R .

Множеството от обратимите елементи на R образува мултипликативна група, която се означава с R* .
Тази група се нарича още "група на единиците" в R.
Два елемента a и b от пръстена R се наричат асоцирани ако съществува обратим елемент ε от R за който a = bε.
Релацията асоцираност (~) е релация на еквивалентност. ?
Елементът a от пръстена R се нарича ляв делетел на нулата ако съществува b≠0 от R, такъв, че ab = 0.
Нулата е делител на нула и се нарича тривиален делител на нула.
Пръстен с единица, без нетривиални делители на нула се нариича област на цялостност.
R е област на цялостност ако 1 ∈ R       ab = 0 ⇒ a = 0 ∨ b = 0 .
Елементите от пръстена, които не са делители на нула се наричат регулярни.
Подпръстен на пръстена R се нарича подмножество на пръстена R което е пръстен спрямо дефинираните в пръстена R операции.
Подпръстена не е задължително да притежава единица, ако в пръстена R има такава.
{0} и R са подпръстени на пръстена R . Те се наричат тривиални подпръстени.
Подпръстена I в пръстена R се нарича ляв идеал ако за всяко r от R и всяко iI е изпълнено riI.
Накратко: rII. Аналогична е дефиницията за десен идеал. Ако пръстена е комутативен двете понятия съвпадат.
Ако един идеал е едновременно ляв и десен той се нарича двустранен идеал.
Означаваме с rR множеството от елементи ra , където a е произволен елемент от R. Това множество е десен идеал. ?
Идеал от вида rR се нарича главен идеал.
Изобщо множеството от вида {r1R + r2R +...+ rnR } е десен идеал, който се означава с < r1, r2, ... , rn > и се нарича
породен от елементите r1, r2, ... , rn .
Нека са дадени два пръстена R и R' .
Изображението φ : RR' от R в R' се нарича хомоморфизъм на пръстени ако за всеки a и b от R и R' е изпълнено:
φ(a+b) = φ(a)+φ(b) и
φ(ab) = φ(a)φ(b) .

Всеки хомоморфизъм изобразява нулевият елемент на R в нулевият елемент на R'. ?
Противоположният на a от R се изобразява в противоположният елемент на образа на a от R' : φ(-a) = -φ(a). ?
Образът на R е подпръстен на R' . ?
Ако в R има единица то и във φ(R) има такава и реципрочния на обратим елемент от R се изобразява в реципрочния на образа от φ(R) ?
Ядро хомоморфизъма φ се нарича множеството от елементи на R изобразяващи се в нулевият елемент на R'.
Ядрото се означава с Ker(φ).
Доказва се, че ядрото Ker(φ) е едновременно и ляв и десен идеал в R. ?
Какво ще научим?