Какво трябва да знаем:    
Изображение (Функция)         Ориентирани графи
Към:     Машинознание за кибернетици
Научнопопулярно списание "Аз - Ижица"

Автомат на Мили

Наречен е на името на американския учен Джордж Мили (1927 г. - 2010 г.)
Автоматът на Мили се състои от: Елементите на множеството на състоянията N ще означаваме с Si .

Елементите на входната азбука - Σ ще означаваме с ai а на изходната - W с bi              
Функциите Φ: N x Σ &→ N и Δ: N x Σ → W, които дават ново състояние и нова буква могат да се зададът чрез таблици:
             

Да разгледаме автомат с 3 възможни състояния ,
входна азбука, състояща се от 3 символа и изходна азбука, състояща си от два - 0 и 1:              
Да зададем и функциите Φ и Δ:
             


Нека входната дума е “aaa”.
Поради това, че началното състояние е S0 и първатат буква е "a", чрез функцията Φ ние попадаме в състояние S1 и изходна буква "1"
( Δ(S0 , a) = 1 )
От състоянието S1 и втората буква "a" определяме следващото състояние S1 и следваща буква "1".
Третото сътояние отново е S1 и третата изходна буква е отново "1".
Тази последователност можем да изразим с таблица с колони “състояние”, “буква”, “следващо състояние” и “следваща буква”.
В нашия случай тази таблица ще изглежда така:
Автоматът на Мили може да бъде представен нагледно с граф с върхове състоянията е ребра за прехода от едно състояние в друго при съответната буква от първата азбука.
Тя се поставя на реброто, като под нея се записва буквата от втората азбука от функцията Δ.
Например от началното състояние S0 изхождат 3 ребра.
При буква “a” се преминава в състояние S1 и “a” се заменя с "1".
При буква “b” се преминава в състояние S2 и “b” се заменя с "1".
При буква “c” се преминава в същото състояние S0 и “c” се заменя с "1". При описания автомат началната дума „abc” ще премине в "100" и крайното състояние ще е S2 .
При изложението на знанието за тази машина, обикновено се започва с наредената седморка
{ N, Σ, W, (Φ: N x Σ → N), (Δ: N x Σ → W), (S0 ∈ N ) }
което отчайва чирака и самия мен.

Какво ще научим:    
Автомат на Мур
Машинознание за кибернетици
Научнопопулярно списание "Аз - Ижица"