Какво трябва да знаем?

Формула на Стирлинг

От формулата Диференчно частно –Dfr1 можем да считаме, че за реални x, функцията f(x!)= ln(x!) има производна ln(x).
Прилагайки основната теорема на интегралното смятане получаваме: Заменяме цялото число с реално –fPrime1
За цели стойности за n! получаваме се п ървото преближение за n!: Първото преближение за n! --- NFactorielApr1 .
За да получим по-точно приближение, използваме формулата на Ойлер:       Интегрално представяне на n! ---Integr1
Изложените по-долу разсъждения се наричат "метод на Лаплас".
Да намерим максимума на функцията y=nlnx-x.
За първата производна получаваме: Първа производна –FirstDer1
Графика на функцията  f(x)=6*ln(x)-x, получена чрез програмата в  http://roncho.net/ --Graphic1
Графика на обикновена функция f(x) и параметрична крива x(t), y(t) http://roncho.net/
Да развием функцията y = n.lnx – x в ред на Тейлор около точката на максимума (n, n(lnn-1)) до втория член.
Първата производна на функцията е Първата производна – FirstDer2 и тя е 0 при x= n.
Втората производна е Втората производна –SecondDer1 и при x= n тя е . Тогава полиномът на Тейлор е: Ред на Тейлор до втория член --Tailor1.
Графиката на приближената на функцията y=6lnx-x – Graphic2
Графиката на функцията приближената функция на y=6lnx-x

Да заместим: Приближено и интегрално представяне на – NFactorielApr2
За интеграла Този интеграл се появява при нормалното разпределение – Integr2 забелязваме, че е същият, както при нормалното разпределение със
средна стойност n и стандартно отклонение корен от n.
При големи стойности на n можем да считаме, че корен от n е положително число, от което си правим извода, че голямата част от "съдържанието" на този интеграл попада в интервала [0 ; +∞).
Тогава Приблизителна стойност на несобствения интеграл – NFactorielApr3
Така че:       Формулата на Стирлинг  (1692–1770) – Stirling1.
И ето я формулата на Стирлинг (1692–1770):
Формулата на Стирлинг  (1692–1770) – Stirling2

Какво ще научим?