Какво трябва да знаем: Биномни коефициенти       Детерминанти       Векторно пространство      
Поле       Модул             Но даже и това не е толкова необходимо!
Векторен анализ
Диференциална геометрия

Що е диференциална форма – ненаучно обяснение

В живота си нивга не бях се надявал
на толкова мил комплимент:                
покани ме Дявола - старият Дявол -  
в дома си на чашка абсент.                  

Христо Смирненски „Приказка за честта”

Ще разглеждаме диференциалните форми като израз от вида
DF_1 – Диференциална форма
ω се нарича диференциална форма от ред k или k -форма над n - мерното векторно пространство.
Броят на събираемите в сумата е BinKoeff1 – Биномен коефициент. При k > n се приема че формата е нулева.
Коефициентите Coeff1 – Функция на n променливи са функции на променливите (x1 , x2 ,... xn ).
Изразът         Bas_Frm1 - Базисна k -форма         ще наричаме базисна k -форма. а заедно с коефициента         Coeff1 – Функция на n променливи         - елементарна k -форма.
Знакът ^ е знак за външно произведение.
Наборът от k различни числа между 1 и n - (i1, i2, ..., ik ) ще наричаме мултииндекс и ще го означаваме с Ik .
Мултииндекса Ik ще наричаме подреден във възходящ ред ако 1 ≤ i1 < i2 <... < ik ≤ n .
Базисната k-форма ще означаваме с         Bas_FrmNot1 – Означение за базисна k -форма         а         ElFrmNot1 - Означение за елементарна k -форма         е елементарна k-форма.
За всеки два индекса i и j е изпълнено
dx i Λ dx j = -dx j Λ dx i

Външното произведение е ( противоразместително ) антикомутативно. В частност:
dx i Λ dx i = 0

То се изразява чрез тензорното произведение по следния начин:         Auter_Tensor1 -Тензорно представяне на външното произведение
Това равенство може да се запише като детерминанта:         Det1 – Детерминантен запис
Трябва да се има предвид, че тензорното произведение не е разместително ( комутативно ) и че при изчисляването на детерминантатта трябва да се спазва възходящия ред на номера на редовете на елементите в произведенията.
Първият множител във всяко произведение е от първия ред, вторият множител е от втория и т.н.
Предвид че произведенията са тензорни сме поставили знака за тензорно произведение отдясно долу след детерминантата.
Подобно можем да представим външното произведение съдържащо три множителя:
Det2– Детерминантен запис
като сума от 6 тензорни произведения.
По традиция в тримерното пространство не се използват индексни означения за dxi а dx, dy и dz.
Пропуска се и знакът за външно произведение ^.
При 2-формата се използва обикновено dzdx а не dxdz.
1-формите се записват във вида: Pdx+Qdy+Rdz
2-формите - Pdydz+Qdzdx+Rdxdy
3-формите - Pdxdydz
Събиранията на две k-форми и умножаването по функция се дефинират по естесвен начин.
Събирането на две k - форми се извършва като се подредят индексите във възходящ ред и след това се извърши приведение.

Въпреки това k-формите не образуват векторно пространство, понеже множеството от функциите не образуват поле.
k-формите образуват модул над пръстена на функциите.

В съвременния си вид диференциалните форми са открити от френски математик Ели Картан - един от фамилията! Това е станало в далечното минало – през периода 1869 - 1951 г. ?


Какво ще научим:    
Външно произведение на две диференциални форми      

Висша математика II част
Диференциална геометрия