Ще използваме записа dudv вместо du Λ dv

Изчисляваме матрицата на Якоби: Матрицата на Якоби -JEx4_1
Изчисляваме базисните диференциални форми в новата система U=(u,v):
Изчисляване на базисните 2-форми -Ex4_2
По-общо ако 2-формата ω2 = Adydz + Bdzdx + Cdxdy в R3 е зададена с ω2,X = Adydz + Bdzdx + Cdxdy
а повърхността H2 е параметризирана с U=(u,v) то: Промяна на 2-форма при смяна на координатите -CangeEx4_3
Върни се обратно.