Какво трябва да знаем:      Пълен ( тотален ) диференциал       Външно произведение на две форми      
k-форма, приложена в точка към набор от k вектора дава число!      
Смяна на координатите на диференциална форма до форма с минимален брой променливи      
Бутаме напред точки и вектори. Дърпаме назад функции и форми.     И наистина бутаме! И наистина дърпаме!
Висша математика II част
Векторен анализ
Диференциална геометрия
А бликат снежинки сребристи,
прелитат, блестят кат кристал,
проронват се бели и чисти
и в локвите стават на кал.

Христо Смирненски „Зимни вечери”

Примери

Пример 1
Да разгледаме изображението k = k* : R2 R3 , като k_M_N1--Функция .
В R2 е зададена 1-формата Ex1Frm1 --1-форма
Ще намерим k*(φ) , която е 1-форма в R2 .
Заместваме x, y и z в коефициентите на формата: PullBack1- Заместване на коефициентите
Изчисляваме диференциалите dx, dy и dz TotalDiff2-Пълен диференциал .
Заместваме ги след което извършваме приведение: PulledBackFrm1 –Заместване на диференциалите
Пример 2
Да разгледаме изображението k:RR2.
Нека k(t) = ( cost, sint). В R2 е зададена 1-формата φ = xdx+ydy
Ще намерим k*(φ) , която е 1-форма в R .
dx = -sintdt,   dy = costdt.
xdx+ydy = -cost.sintdt+sint.costdt = 0.dt =0.

Пример 3
Нека върху единичната, горна полусфера (x,y,z) , при което x2+y2+z2=1 и z>0 е зададено изображението k: (x,y,z)→ (x,y) .
Нека още в равнината (Oxy) е дадена квадратичната 2-форма: Ex3Frm1 –2-форма
Да намерим дръпнатата назад k*(φ), която е квадратична 2-форма в пространството (Oxyz).
Изразяваме x чрез y и z и намираме dx:     Ex3_x1-Изразяване на x и диференциране
Подобно изразяваме y чрез x и z и намираме dy:     Ex3_y1---Изразяване на y и диференциране
Намираме външното произведение dxΛdy и заместваме във Ex3Frm1–2-форма Ex3OutherProd1—Външно произведение
Ex3PulledBackFrm1—Дърпане назад
Какво ще научим:   Задачи
Свойства на дърпането назад по отношение на дифиренцирането, външното произведение и композицията
Висша математика II част
Векторен анализ
Диференциална геометрия