Какво трябва да знаем: Векторна функция и нейните производни      Естествена параметризация     
Триедър на Френе-кривина на линия      Координатни линии на повърхнина     
Първа основна квадратична форма            Квадратични форми
Векторен анализ
Диференциална геометрия

Втора основна квадратична форма

Страницата е изработена от Руслан

Нека r е радиус-вектор на точка в декартови координати. r = r(u,v) е параметрично зададена повърхност σ с параметри u и v. ru и rv са допирателни вектори в равнината в точка P.
Векторното произведение ru x rv е нормален вектор към равнината в същата точка.
Нека m0 е съответният му, колинеарен единичен вектор: EQ1
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_mathematics/3892/
Тази рисунка е заимствана и преработена от "http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_mathematics/3892/"
Нека k: r(t)=r(u(t), v(t)) е крива минаваща през точка P.
Der1
Производната на r(t) - RPoint е свързана с кривината на кривата.
Ако параметърът t е естественият параметър s то:
Der2
където N е главната нормала на кривата k .
Да намерим втората производна на r спрямо t:
Der3
И да групираме:
Der4

Така!
Сега да умножим скаларно по вектора m0 .
Понеже ru и rv са перпендикулярни на m0 то       Der5
Получаваме:
Scalar1

Тук br означава скаларно произведение.
Преминавайки към деференциали и записвайки равенството в матрична форма получаваме:
Втора основна квадратична форма

Квадратичната форма от лявата страна се нарича втора основна квадратична форма на повърхнината σ.
Тя е свързана с кривината на кривите, преминаващи през точка P.
Матрицата матрица на втората квадратична форма се означава обикновено с Matr2
Тази матрица се нарича матрица на втората основна квадратична форма.
Ако параметърът t е естественият параметър s, то Der6, където N е единичния вектор по главната нормала на кривата k.
Тогава Scalar3 ,
където θ е ъгълът между kN - главната нормала на кривата в точка P и единичния нормален вектор - m0 към повърхнината в същата точка.

Какво ще научим: Първа и втора основни квадратични форми, разгледани заедно