Какво трябва да знаем:
За означенията
Векторна функция и нейните производни
Производна на скаларно и векторно произведение
Смяна на променливите - от s към t и обратно
Елементарна дължина
Триедър на Френе

Диференциална геометрия на линията -
Съдържание

10. Тангенциало и нормално ускорение


Нека е дадена векторната функция r = r(t) , където t е параметър, който ще асоцираме със времето.
е насочен по допирателната към кривата в текущата точка.
Неговата големина е моментната скорост, която ще означим с:

v = v(t) е скаларна функция, а не вектор!
Скаларна функция v = v(t) ще наричаме скаларната скорост или големина на скоростта.
Производната на скаларната скорост ще означим с "a".
Колинеарният, единичен вектор на ще означим, както обикновено с T.Имайки предвид форулата за сложна функция, получаваме:

И след заместване:

Словесно можем да изразим получената формула така:
Векторът на ускорението се разлага на две, взаимно перпендикулярни съставящи.
Първата е по допирателната, а втората е перпендикулярна на нея по посока, към завоя .
Големината на първата съставяща е:

Големината на втората съставяща е: ,
където v е скаларната скорост. ρ е радиъсът на кривината.
При равномерно движение по окръжност ускорението a е равно на нула.
При движение по права , следователно втората съставеща е нула.

Какво ще научим:
Формули на Френе