Какво трябва да знаем:
Смяна на променливите - от s към t и обратно
Формули на Френе

или Всичко досега - фсичко, фсичко...

Диференциална геометрия на линията -
Съдържание

13. Изразяване на производните спрямо t
чрез векторите от триедъра на Френе
Следователно:От формулите за смяна на променливите и формулите на Френе получаваме:Замествайки в по-горното равенство, получаваме:

Какво ще научим:
Изразяване на кривината и торзията при произволен параметър t