Какво трябва да знаем:
Векторна функция и нейните
производни

Диференциална геометрия на линията -
Съдържание

3. Производна на скаларно и векторно произведение


Нека и и са векторни функции от
Нека още е една скаларна функция.
Тогава
Скалар по вектор
Сума
Скаларно произведение
Векторно произведение


Какво ще научим:
Производна на вектор с дължна единица