Какво трябва да знаем:
За означенията
Векторна функция и нейните производни
Дължина на линия

Диференциална геометрия на линията -
Съдържание

6. Естествена параметризация


Нека върху кривата е избрана една начална точка R 0.
Положението на всяка точка R от кривата, еднозначно се характеризира с разстоянието R0R по кривата.
Параметърът се нарича естествен параметър.
Радиус - векторът е функция на параметъра s:
Производните по естествения параметър ще означаваме с наклонени чертички.
Ако параметърът е t, производните се означават с точки.

Дължината можем да изразим с равенството:

Диференцирайки спрямо s получаваме:
откъдето правим извода, че при естествене параметризация,
дължината на вектора на скоростта е равна на 1.
Този вектор ще означаваме с

Какво ще научим:
Производна на вектор с дължна единица