Какво трябва да знаем:
Векторна функция и нейните производни
Производна на скаларно и векторно произведение

Диференциална геометрия на линията -
Съдържание

7. Производна на вектор с дължна единица

Нека е дадена една векторна функция,
за всяко t.
Ще покажем, че производната на
е вектор, който е перпендикулярен на .

Т.е. , че

Ето и обосновката:


Какво ще научим:
Триедър на Френе