Какво трябва да знаем:
Средно аритметично, средно геометрично и неравенство между тях
Една линейна система с три неизвестни
Към:
Математиката в училище

Неравенство на Несбит (1903)

Ще докажем, че неравенството Неравенство на Несбит InEq1 е изпълнено за всички положителни числа (a, b, c).
Сумите в знаменателите пречат, затова полагаме: Система Sys1
Формула Frm1
Неравенството придобива вида:
Формула Frm2
Последното неравенство е изпълнено, защото:

За съжеление, не се намери кой е този Несбит!