Какво трябва да знаем?

Симедиана

Станчо Вълканов Павлов - Бургаски университет "проф д-р Асен Златаров" - stancho_pavlov@yahoo.com - 3 юли 2018 г.

    Определение Симедианата в един триъгълник е отсечка, свързваща връх на триъгълника с точка от противоположната страна. Правата на която тази отсечка лежи е симетрична на медианата спрямо ъглополовящата през същия връх.
Последното твърдение е еквивалентно на: " Правата, на която тази отсечка лежи е равноъгълна на медианата през същия връх".
Sim1-Симедиана
Теорема: (основно свойство на симедианата )
    Симедианата дели страната, към която е прекарана, в оношение равно на отношението на квадратите на съответните страни: PropSqu-Отношение на квадрати
Доказателство:
    Нека с d( T, t) означим разстоянието от точка T до правата t.
От това, че AM и AS са равноътълни, следва че произведението на разстоянията от точките M и S до AB е равно на това до AC. ProdProp-Произведение на разстояния
Да изразим тези разстояния чрез лицата на четирите триъгълника, на които отсечките AM и AS разделят ΔABC: Areas1-Лица
Съкращаваме на 4 и отчитаме равенството на лицата на триъгълниците, на които медианата разделя ΔABC. Areas2-Лица
Изразяваме лицата на триъгълниците чрез основите AS и SC и общата им височина h през върха A: MainProp- Основно свойство на симедианата
    Много по лесно теоремата се доказва с използването на теоремата на Щайнер: SchtnrThrm-Теорема на Щайнер

Хармонична четворка от точки


    За нашите нужди е достатъчно следното определение:
Вписаният в окръжност четириъгълник ще наричаме хармоничен, ако произведенията от дължините на двете двойки срещуположни страни са равни.
    Но нещата са по-сложни. ?
Теорема:
    Симедианата на един триъгълник пресича описаната около триъгълника окръжност в точка, която допълва върховете на триъгълника до хармоничен четириъгълник.
SymHarm4_1-Симедианата и хармоничния 
четириъгълник
    При такова разположение на точките върху окръжността се казва, че двойката AD дели двойката BC хармонично или че двойното отношение на четирите точки (BCAD) в този ред, е равно на минус едно.
От основното свойство на симедианата следва, че PropSqu1-Отношение на квадрати
По нататък нашата стратегия е да разгледаме подходящи подобни триъгълници с което да свързваме вътрешните за окръжността отсечки BS, SD и SC с дължините на четириъгълника.
SymHarm4_2-Симедианата и хармоничния 
четириъгълник
От подобието на ΔABS и ΔCDS следва
SymHarm4_3-Симедианата и хармоничния 
четириъгълник
От подобието на ΔACS и ΔBDS следва Prp2-Отношение
Разделяйки последните две отношения получаваме Prp3-Отношение
Свързвайки тава равенство с теоремата на Щайнер получаваме че четириъгълникът ABCD е хармоничен: Harm4_1- Хармоничен четириъгълник
    Друго доказателство се получава, ако се разгледа отношението на лицата на триъгълниците ΔABD и ΔACD. ?
    Аполониевата окръжност заслужава отделна статия, но на нас е необходимо малкото, което се учи в училище.
При даден триъгълник ΔABC Аполониевата окръжност е множеството от точки S, за които SB:SC = AB:AC.
Диаметърът на тази окръжност LL' лежи на правата BC.
L е точката, в която ъглополовящата през A в ΔABC пресича BC а L' е точката на пресичане на външната ъглополовяща със същата права.
Описаната окръжност на ΔABC пресича нейната Аполониевата окръжност под прав ъгъл (допирателните в пресечната точка са перпендикулярни ).
Apolonian1-Аполониева окръжност

Теорема:
    Четвъртата хармонична точка - D за точките B, C и A лежи на Аполониевата окръжност за ΔBCA, минаваща през точката A. ?
Теорема:
    Ако четириъгълникът (BCAD) е хармоничен, то ъглополовящите при върховете A и D се пресичат върху диагонала BC. ?
??5
Указание Prp4-Отношение
!!5
Теорема:
    Ако четириъгълникът (BCAD) е хармоничен, и K е среда на AD то триъгълниците ΔABK и ΔCBD са подобни. ?
Теорема (Основно свойство на симедианата и допирателните):
Пресечната точка на правата, свързваща връх на триъгълника ΔBCA с пресечната точка на допирателните към описаната окръжност, прекарани през другите два върха и описаната окръжност се явава четвърта хармонична точка за дадения триъгълник.
PolPolr-Полюс и поляра
    Сякаш, че от чертежа всичко е ясно. Разглеждаме две двойки подобни триъгълници, чиито страни са страните на четириъгълника BCAD, равните допирателни с дължина t и частите на секущата PA.
За първата двойка:     SymColr1-Подобие и следствие
За втората двойка:     SymColr2-Подобие и следствие
    И накрая следва, че четириъгълникът (BCAD) е хармоничен: Prp5-Отношение
Какво ще научим?