Четем - пишем. Ако ние пишем - не четем.
Какво трябва да знаем:
Обратно изображение
Графики на функции
Към:
Математиката в училище
Съдържание на висша математика I част

Взаимнообратни функции и техните графики

Нека е дадена функцията y = f(x) .
Да разгледаме равенството y = f(x) като уравнение с неизвестно x и параметър y.
Изразяваме x като функция на y.
y = f(x) ⇔ x = φ (y)
Аргумента на функцията се означава с x а нейната стойност с у. Сменяме местата на x и y.
Дефинираме функцията y = φ(x)
Функцията y = φ(x) се нарича обратна на y = f(x) и се означава с y := f -1 (x) .
Коя е обратната функция на y = 2x

Функцията. Решаване на уравнението спрямо x  _2x_1
В последното равенство заместваме x с y и обратно.
Заместваме x с y и обратно. _2x_2
За обратната функция получаваме
Функцията и нейната обратна _2x_3
Коя е обратната функция на         Функцията Rat1_0        

Функцията и решаването на уравнението спрямо x. Rat1_1

В последното равенство заместваме x с y и обратно.
Заместваме x с y и обратно. Rat1_2

За обратната функция получаваме
Функцията и нейната обратна Rat1_3

Взаимнообратните функции имат симетрични графики спрямо правата y=x Pict1
Графиките на взаимнообратните функции са симетрични спрямо ъглополовящата на първи и трети квадрант.

Примери на взаимнообратни функции
с тяхната дефиниционна област ( ДО ) и областта от значенията ( ОЗ )


Тъждествена функция y = x        
_x _xInv
_xGr _xInvGr

Права пропорционалност y = а.x        
_ax _axInv
_axGr _axInvGr

Линейна функция y = а.x + b        
_axPlb _axPlbInx
_axPlbGr _axPlbInvGr

Обратна пропорционалност y = 1/x        
_1divx _1divx
Хипербола _1DivxGr Хипербола _1DivxInvGr

Дробнолинейна функция        
_RatComm _RatCommInv

Често е необходимо да се ограничи дефиниционната област, за да бъде коректно дефиниравна обратната функция.
Тази нова, стеснена област ще означавами със СО.
Тя се приема за дефиниционна област на обратната функция.


Квадратна функция y = x^2        
_xSqr _xSqrInv
_xSqrGr _xSqrInvGr

Показателна функция y = a^x при a > 1        
_expa _expaInv
_expaGr _expaInvGr

Експоненциалната функция е частен случай на горната, при a = e.


Тригонометрични функции, стесняване на дефиниционната област и техните обратни


y = sinx        
_sinx _sinxInv
_sinxGr _sinxInvGr

y = cosx        
_cosx _cosxInv
_cosxInv _cosxInvGr

y = tgx        
_tgx _tgx_Inv
_tgxGr _tgxInvGr

y = cotgx        
_ctgx _ctgxInv
_cotgGr _cotgInvGr


Какво ще научим:

Свойства на обратната функция по отношение на монотонността
Свойства на обратната функция по отношение на изпъкналостта
Производни на обратни функции