Какво трябва да знаем:     Основни елементарни функции и техните графики       Четни функции      
Логаритмична и показателна функциии, уравнения и неравенства       Изследване на функцията y=-x.ln x        
Математиката в училище

Изследване на функцията     y = -x.ln x - (1-x).ln (1-x)    

Ще изследваме функцията     y = -x.ln(x) - (1-x).ln(1-x)     в интервала (0;1].
Едно нейно, неочевидно свойство е че тя е неотрицателна в изследвания интервал.
Тази функция може да се представи във вида
Друг вид на същата функция -AndrKind1
Тя има максимум при     Максимум -ValMax
Функцията се свързва с понятието ентропия ( хаос ) в теорията на информацията.
Ентропия , на гръцки, означава завой, обрат, превръщане.
За първи път понятието е въведено в термодинамиката, като мярка за необратимо разсейване на енергията от именития немския физик Рудолф Юлиус Имануел Клаузевиц (1822 - 1888).
Той е формулирал и хипотезата за топлинната „смърт” на Вселената.
Понятието ентропия, в теорията на информацията се употребява като мярка за неопределеността при опит, който може да има няколко изхода.
1. При x → 0 и при x → 1 y(x) → 0
2. Намираме първата производна на y.

Първата производна –DerFirst0

3. Решаваме неравенството y ′ >0, за да определим интервалите на монотонност       Логаритмично неравенство -InEq0

Първата производна – по-голяма от нула -InEq1


Изводът е че при       Интервал -Int1 y расте, а извън този интервал - намалява.
Максималната стойност на y е       Максималната стойност -Max1
4. Функцията е вдлъбдната гледана отдолу , за всяко x от изследвания интервал.

Втората производна -DerSecond
Следователно в изследвания интервал графиката на функцията y= y(x) е вдлъбната, гледана отдолу.


5. Ще направим едно допълнително изследване - функцията е симетрична спрямо вертикалната права x=0,5.

y(x)=-x.ln(x)-(1-x)ln(-1x).
Да направим полагането         Полагане-Subst1
Вид на функцията след полагането –Subst2
При това полагане началото на координатната система се измества надясно по абцисата при x=0,5.
Новата функция, с променлива ε е четна.

От направените изследвания я начертаваме.
А тази графика е направена с програмата за графики от http://roncho.net/

Графика
Графиката на y=-xlnx-(1-x).lnx в интервала (0, 1]

Да формулираме отново получения резултат:
Функцията       Функция на 2 променливи -Func2Vars       има максимум при       Максимум -ValMax       и той е ln(2).

Какво ще научим:     Максимумът на функцията       Функция за изследване –Func0 Математиката в училище