Какво трябва да знаем:     Комплексни числа     Числово поле  
Векторно пространство     Кватерниони или хиперкомплексни числа
Елемeнти на математиката
Научнопопулярно списание "Аз - Ижица"

Алгебра


Линейно пространство A над поле със зададено умножение на векторите от A при което се получава вектор.
произведение -alg1

Размерността на векторното пространство A над полето се нарича размерност на алгебрата.
Примери за алгебри са комплексните числа с размерност 2 , кватернионите с размерност 4 и матриците от n-ти ред с размерност n2 .
За произведението се изисква билинейност:
билинейност на произведението -alg2
за всеки елемент λ от полето.

A се нарича алгебра с единица ако съществува елемент 1 от A , такъв, че единица -alg3 за всеки елемент от A.
Векторното произведение на тримерни вектори е вектор, но е без единица.


A се нарича алгебра без делители на нула ако       алгебра  без делители на 0 -alg4   .


A се нарича алгебра с деление ако уравненията   алгебра  с деление -alg5   имат единствено решение спрямо неизвестното.

Ако умножението е асоциативно алгебрата се нарича асоциативна.
Ако то е комутативно алгебрата A се нарича комутативна.

Ако съществува функция ( |.| ) от множеството A в множеството на реалните положителни числа, изпълняваща условието
норма -algNorm1     алгебрата се нарича нормирана.
Ако за нормата на нормирана алгебра е изпълнено и     норма -algNorm2     тя се нарича композиционно нормирана.


Пример за асоциативна, комутативна и композиционно нормирана алгебра е множеството от комплексните числа, което може до се разглежда като векторно пространство над полето на реалните числа. Базис е (1, i) а нормата е модулът на комплексното число. Нормата в този случай е функцията норма -algNorm3
Но би могла да бъде и -algNorm4
Пример за норма при хиперкомплексните числа е функцията
Норма при кватернионите -algNorm5Какво ще научим?
Октаниони Елемeнти на математиката
Научнопопулярно списание "Аз - Ижица"
Висша алгебра