Какво трябва да знаем:
Множества Мощност
Съдържание на висша математика I част

Декартово произведение


Нека са дадени две множества A и B.
Тяхно декартово произведение се нарича множеството от наредени двойки елементи,
първият от които принадлежи на първото множество а вторият - на второто.
Декартово произведение на A и B се означава с A X B.
A X B = { (a, b) / (aÎA) Ù (bÎB) }

Пример:

A={1, 2, 3 } B={a, b }
A X B = { (1, a), (1, b), (2, a), (2, b), (3, a), (3, b) }
Мощността на A X B е равна на 6.
Изобщо | A X B | = | A | . | B |
Разбира се, декартовото произведение може да се изобрази нагледно в една правоъгълна таблица.A X A се нарича декартов квадрат и се означава с A2.
Множеството от точки в равнината може да се представи чрез декартовия квадрат R X R = R2 , като на наредената двойка (a, b) се съпостави точка A с координати (a, b).

Какво ще научим:
Релации