Какво трябва да знаем: Числа       Изображение (Функция)
Сюрективни и инективни изображения       Взаимно-еднозначни изображения
Елементи
Съдържание на висша математика I част

Обратно изображение


Всяка функция f : A → B може да се ограничи така, че да стана обратима.
Това се извършва на следните три етапа.
 1. В множеството A се отделя подмножество Af , такова че всеки елемент от Af да има образ в B .
  Това множество се нарича дефиниционна област ( ДО ) на функцията f .
 2. От множеството B се отделя подмножество – Bf , такова че всеки елемент от него да има първообраз в A .
  Bf = {b / b ∈ B ∧ ∃ a ∈ A : f(a) = b}

  Това множество се нарича множество ( област ) от значенията ( ОЗ )на f.
  Сега вече функцията е дефинирана изцяло в Af и е сюрективна в Bf .
  Но за да стане функцията обратима е необходима да бъде и инективна.
  Т.е. от равенството f(a1) = f(a2) да следва, че a1 и a2 съвпадат.
 3. Ако в Af има клас от елементи, които се изобразяват в един и същ елемент на B , от този клас се отделя само един елемент.
  Той се нарича представител на класа.
  Функцията f се дефинира само върху представителите на съответните класове.
Дефиниционна област (ДО) и област от значенията (ОЗ) Puct1
По този начин се променя както началното, така и крайното множество.
Променя се и самата функция. Новата функция ще означаваме отново с f, само че с чертичка над буквата . Тази нова функция вече е обратима.
Дефиниционното множество на новата функция ще означаваме с Af -удебелявайки а-то.
Това множество се състои от представителите на класовете, чиито елементи се изобразяват в един и същ елемент на B .
Предефинираната, вече обратима функция Pict2

Пример
Нека A е множеството на рационалните числа - Q а B={0, 1, 2, 3} .
Функцията f : A → B е дефинирана единствено за целите числа - Z .
Дефиниция на функцията f Frm4

f(0,5) не е дефинирана стойност, защото 0,5 не е цяло число.
Тогава дефиниционната област на f - Af е множеството от целите числа - Z.
Множеството от значенията е множеството Bf = {0, 1} .
В Af има два класа.
Първият от тях се състои от четните числа от {0, ± 2, ± 4, ... }, изобразяващи се в 0 а другият - от нечетните
{ ± 1, ± 3, ± 5, ... }, изобразяващи се в 1.
От тези два класа избираме по един елемент - например 2 и 3. Af = {2, 3}       Bf = {0, 1}
Взаимно-еднозначна функция Frm5

Ако множествата A и B са числови множества, за да бъде функцията f : A → B обратима,
трябва всяка хоризонтална линия да пресича нейната графика в не повече от една точка. ( не в две или повече).
Последователните действия за ограничаването на f са илюстрирани по-долу.
Неовратима функция Pict1_1
Начално – „необратимо” положение
Определяне на дефиниционната област и областта от значенията Pict1_2
Стъпки 1 и 2
Определяне на съкратената област Pict1_3
Стъпка 3

Какво ще научим:         Взаимнообратни функции и техните графики