Какво трябва да знаем:
Множества
Съдържание на висша математика I част

Мултипликативна и адитивна група


Нека G е непразно множество.
Нека още в G е дефинирана алгебрична операция, изпълняваща следните условия:
 1. " a, b, c Î G
  (a . b) . c = a . ( b . c) ( асоциативност )
 2. Съществува единичен елемент от G, означаван с 1, за който се изпълнява свойството:
  a . 1 = 1 . a = a ( закон за неутралния елемент ).
 3. За всеки елемент a от G съществува елемент от G, означаван с a-1 ,
  който се нарича обратен на елемента a и за който се изпълнява свойството:
  a . a-1 = a-1 . a = 1. ( закон за обратния елемент )
Ако тези закони са изпълнени, G се нарича некомутативна група.
Ако освен тези закони е изпълнен и комутативния закон:
a . b = b . a за всички елементи от G, то групата се нарича комутативна.
Мултипликативен означава "отнасящ се до умножението".

Групата се нарича мултипликативна, защото знакът за операцията е "по", неутралният елемент е означен с 1 а противоположния с a-1 .
Ако знакът е плюс, неутралният елемент е означен с 0 а противоположния с (-a), групата се нарича адитивна.

Какво ще научим:
Пермутации


Литература:
Лекция от проф. Ненов