Какво трябва да знаем:
Множества
Декартово произведение
Съдържание на висша математика I част

Релации ( отношения)


Подмножество на декартовото произведение A X B се нарича релация от A в B.
Релациите се означават с малки гръцки букви.


r е релация от A в B Û ( по дефиниция ) r Í A X B.

Ако наредената двойка (a, b) принадлежи на релацията r, това се означава и така: a r b.
Ако r Í A2, релацията r се нарича " релацията в A".


Какво ще научим:
Релация ( отношение) на еквивалентност

Релация на наредба