Съдържание на висша математика I част

Множества Мощност


Определение:
Множеството е съвкупност от елементи и правило - критерий, което определя дали един елемент принадлежи на съвкупността или не.
Множествата се означават с главни латински букви и в квадратни скоби се ограждат техните елементи.

Множеството А може да се опише и така:
A = { x / x е една от първите три букви от латинската азбука }
След наклонената черта се указва правилото, което определя дали един елемент принадлежи на множеството или не.


a принадлежи на множеството A.
f не принадлежи на множеството A.

Две множества ще считаме за равни, ако имат едни и същи елементи.
A = B Û (xÎ A Û xÎB).
Въвежда се и празното множество Æ , което не съдържа никакви елементи.
Броят на елементите на множеството A се означава с | A |.
Той се нарича още мощност на множеството A.
Множествата се онагледяват с диаграми ( диаграми на Вен или кръгове на Ойлер).


A={ a, b, c, d}
B={ c, d, e, f}
| A | = | B | = 4.
Множеството A е подмножество на B, ако всеки елемент на A е елемент и на B.
Това се изразява символично така: A Í B
Пример:
A = { c, d}
B = { a, b, c, d}


В сила са отношенията:
A Í A (рефлексивност)
A Í B и B Í A Þ A=B (антисиметричност)
A Í B и B Í C Þ A Í C (транзитивност)
Примери:

Множеството от остатъците при деление на n се означава с mod(n) или с Zn .
Zn = mod(n) = {0, 1, 2, 3 .... (n-1) }
| mod(n) | = n.

Множеството на естествените числа
N = {0, 1, 2, 3 .... }


Множеството A се нарича крайно ако | A | < ¥

Множеството на целите числа
Z = {... -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 .... }

Множеството на рационалните числа Q


Множеството на реалните числа R.
На всяка точка от числовата ос съответства едно реално число и обратно.

Ако A Í B , то | A | £ | B |

Понякога е удачно да се предполага, че всяко множество е подмножество на едно универсално множество,
което се нарича универсум и се означава с W ( чете се „омега”) или просто с 1.Какво ще научим:
Операции с множества