Какво трябва да знаем:    
Развитие на тригонометричните, експоненциалната и хиперболичните функции в степенни редове
Полагания в редовете                   Редове на Маклорен за елементарни функции – таблица
Сметало за действия със степенни редове
Теория на вероятностите
Елементи

z –преобразувание (z –трансформация)

Нека е дадена крайна или безкрайна числова редица Pict_A1
Желаем да я представим като функция на променливата z.
Този процес на преобразувание на числова редица във функция се нарича z –преобразувание (трансформация).
Ще дефинираме z –преобразуванието с равенството:       Pict_A_B1       A(z) се нарича образ на редицата A.
Да разгледаме няколко примера:

Пример 1
Ще намерим образите на редиците
Pict_ A_B_C1

Pict_ A_z1
От формулата за безкрайна геометрична прогресия получаваме:       Pict_ 1Divz Pict_Bz
Pict_2DB1                 Pict_C1
Да диференцираме този ред:       PictC_Prime
Сега да намерим C(z) чрез интегриране:       Pict_3DB4

Пример 2
Ако редицата B е получена от A чрез премахване на първия член на B то B(z)=A(z)-a0 .

Pict_A_B2

Пример 3
Ако са дадени две редици A и B и C е тяхна сума то C(z)=A(z)+B(z).
Ако B e е получена от A чрез умножение с число α то B(z)= αA(z).

Pict_AB2


Пример 4
Нека A и B са числови редици.
Операцията C=A*B дефинирана с         PictCC1
се нарича конволюция на редиците A и B.

C(z)=A(z)B(z)

Pict_Cz1
В последната сума първо сумираме по i а след това по n.
Да сменим реда на сумирането, като първо сумираме по n а след това по i.
Im1 Im2
PictC2
Когато n се изменя от i до ∞ то n-i се изменя от 0 до ∞.
Да положим k := n-i.
PictC3


Какво ще научим:    
Приложение на z –преобразуванията при решаване на диференчни уравнения
Приложение на z –преобразуванията в теорията на вероятностите
Теория на вероятностите
Елементи