Какво трябва да знаем?

z –преобразование (z –трансформация) или пораждаща функция

Станчо Вълканов Павлов       Второ издание

Във важните дела трябва да се стараем не толкова да създаваме добри възможности,
колкото за това да не ги пропускаме.

Франсоа де Ларашфуко - Френски песател моралист. XVII в.

    Нека е дадена крайна или безкрайна числова редица Pict_A1
Желаем да я представим като функция на променливата z.
Този процес на преобразувание на числова редица във функция се нарича z –преобразувание (трансформация).
z –преобразуванието се дефинира посредством равенството:       Pict_A_B1.       A(z) се нарича образ на редицата A.
Пример 1: Ще намерим образите на редиците Pict_ A_B_C1 ?
Пример 2: Ако редицата B е получена от A чрез премахване на първия член на B то B(z)=A(z)-a0 . ?
Пример 3: Ако са дадени две редици A и B и C е тяхна сума то C(z)=A(z)+B(z).
Ако B e е получена от A чрез умножение с число α то B(z)= αA(z). ?
Пример 4: Нека A и B са числови редици.
Операцията C=A*B дефинирана с         PictCC1
се нарича конволюция на редиците A и B. За конволюцията на редиците A и B е изпълнено C(z)=A(z)B(z) ?
Пример 5: Ще намерим пораждащата функция F(x) за редицата на Фибоначи, която се дефинира така: f0 = 1,   f1 = 1,   fn+1 = fn + fn-1   n>1. ?
Пример 6: Исторически, пораждащата функция се появява при изследване на числова редица при която е известна рекурентна зависимост.
В предсоящия пример, който има връзка с числата на Каталан, ще тръгнем по обратния път:
По дадена пораждаща функция Пораждаща функция на числата на Каталан--NGenFunctCatalan ще намерим първите седем члена на числовата редица C0, C1, C2, C3, … , на която F(z) е пораждащата функция. Числата Ci се наричат числа на Каталан. За тях е изпълнена зависимостта:
Рекурентна формула на числата на Каталан --NReccurence1.

Cn-2 е броят на начините, по които изпъкнал n-ъгълник може да се раздели на триъгъници. ?

Какво ще научим:

z –преобразувание (z –трансформация) или пораждаща функция - литература, връзки, отговори, доказателства


Какво трябва да знаем?

Какво трябва да знаем:    
Развитие на тригонометричните, експоненциалната и хиперболичните функции в степенни редове
Елементарни дроби
Триъгълник на Паскал Биномни коефициенти
Полагания в редовете                  
Редове на Маклорен за елементарни функции – таблица
Сметало за действия със степенни редове
Теория на вероятностите
Елементи
Комбинаторика

Назад
Ще намерим образите на редиците       Pict_ A_B_C1
Pict_ A_z1
От формулата за безкрайна геометрична прогресия получаваме:       Pict_ 1Divz Pict_Bz
Pict_2DB1                 Pict_C1
Да диференцираме този ред:       PictC_Prime
Сега да намерим C(z) чрез интегриране:       Pict_3DB4
Назад

Ако редицата B е получена от A чрез премахване на първия член на B то B(z)=A(z)-a0 .
Pict_A_B2

Назад
Ако са дадени две редици A и B и C е тяхна сума то C(z)=A(z)+B(z).
Ако B e е получена от A чрез умножение с число α то B(z)= αA(z).
Pict_AB2
Подобно се доказва и другото твърдение.
Назад

Нека A и B са числови редици.   Операцията C=A*B, дефинирана с         PictCC1 се нарича конволюция на редиците A и B. C(z)=A(z)B(z)
Pict_Cz1
В последната сума първо сумираме по i а след това по n.
Да сменим реда на сумирането, като първо сумираме по n а след това по i.
Im1 Im2
PictC2
Когато n се изменя от i до ∞ то n-i се изменя от 0 до ∞.
Да положим k := n-i.
PictC3
Назад
Ще намерим пораждащата функция F(x) за редицата на Фибоначи, която се дефинира така: f0 = 1,   f1 = 1,   fn+1 = fn + fn-1   n>1.
Ще напишем първите няколко члена на тази редица в колона, използвайки рекурентната формула, и ще умножим n-тото равенство по xn.
Числа на Фибоначи –NFibNumb100

Събирайки тези произведения, ще получим уравнение, съдържащо F и z: F=1+zF+z2F.
Ще решим това уравнение спрямо F:         Пораждаща функциа на  числата на Фибоначи—GenFunct11
Да предсавяме получената дроб във вид на елементарни дроби:         Елементарни дроби--NFract1
В последната формула z1 и z2 са корени на уравнението z2z - 1 = 0:         Корени на квадратно уравнение--NRoots1
Развитие в елементарни дроби--NFract2
От равенството z1z2 = -1 следва, че:
Пораждаща функция на числата на Фибоначи--NFract3

Назад
По дадена пораждаща функция Пораждаща функция на числата на Каталан--NGenFunctCatalan ще намерим първите седем члена на числовата редица C0, C1, C2, C3, … , на която F(z) е пораждащата функция
Числата Ci се наричат числа на Каталан.
За тях е изпълнена зависимостта: Рекурентна формула на числата на Каталан --NReccurence1.
Cn-2 е броят на начините, по които изпъкнал n-ъгълник може да се раздели на триъгъници.

При следващото изложение, ще считаме някои знания за известни, но не е зле да ги припомним сега, ако случайно са забравени. Формулата Бином--NBinCoeff1 може да се обобщи.
Тя е вярна не само за естествени стойности на n но и за реални.
Това откритие дължим на Нютон.
Например:
Биномни коефициенти--N1PlxPow1div2_1
Със символа n!!, където n е естествено число се означава произведението на естествените числа, които са по малки от n и са от същата четност.
Например 7!!=1.3.5.7 и 8!!=8.6.4.2.
Като използваме този символ, получаваме: Биномни коефициенти--NBinCoeff1div2_2
В сила е рекурентната зависимост: Биномни коефициенти--NBinCoeff1div2_3
Попълваме таблицата
Биномни коефициенти--NBinCoeff1div2_Table1
и развиваме (1+x)1/2 в степенен ред:
Нютонов бином--N1PlxPow1div2_4
Ето това вече е наистина Нютонов бином!
Замествайки получаваме:
Развитие на Нютонов бином--NCatalan1
Вече сме готови да получим първите числа на Каталан:           Пораждащата функция на числата на Каталан --NCatalan2,           откъдето:
Пораждащата функция на числата на Каталан--NCatalan3
Казаме, че Cn-2 е броят на начините, по които изпъкнал n-ъгълник може да се раздели на триъгълници.
Това твърдение е изказано от Ойлер, в писмо до приятел, през 1751 г. В него е посочена и общата формула за получаването на тези числа.
Там е била написана и формулата за пораждащата функция. Доказателства не са дадени.
Числата, открити от Ойлер са изследвани подробно от белгийския математик Евгени Чарлс Каталан ( 1814-1894 г.) и са назовани на неговото име.
Ще покажем хода на доказателството, че числото Cn-2 е равно на броят на начините, по които изпъкнал n-ъгълник може да се раздели на триъгълници.
При n=3 твърдението е очевидно.
Ще обосновем верността на рекурентната зависимост Рекурентна формула на числата на Каталан--NReccurence1 при n=8 , разглеждайки броят на разделянията ( триангулации) на осмоъгълник на триъгълници.
Фиксираме едната страна на осмоъгълника ( осветена на чертежа в синьо) и разглеждаме всички триъгълници с основа тази страна.
Тези триъгълници са осветени в червено. Умножаваме броят на триангулациите на многоъгълника от едната трана на червения триъгълник по тези от другата. Да не забравяме, че триангулациите на n–ъгълника са Cn-2.
Събираме получените произведения: C0C5 + C1C4 + C2C3 + C3C2 + C4C1 + C5C0.

Разрязване на осмоъгълник на триъгълници--NOctagon

Назад


Какво ще научим:    
Приложение на z –преобразуванията при решаване на диференчни уравнения
Приложение на z –преобразуванията в теорията на вероятностите - дискретни разпределения
Теория на вероятностите
Елементи
Комбинаторика

Литература
  1. Давыдов Анатолий Васильевич, ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ, ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЛЕКЦИИ
    Тема 8. Z-преобразование сигналов и системных функций.
Назад