Ако четем – пишем. Ако не пишем – не четем. Ако пишем – умуваме.
Какво трябва да знаем:     Определен интеграл - въведение  
Пълен ( тотален ) диференциал
Теорема за средните стойности при определения интеграл  

Висша математика I част
Висша математика II част

Производна на интеграл с параметър

Да разгледаме интеграла
Ако F(x,t) е примитивна на f(x,t) спрямо t - т.е. Примитивна спрямо t -Fr1_1 то:
Целта ни е да изведем формулата: Да разгледаме функция, зависеща от три променливи:
Да изчислим частната производна на U спрямо x.

Да намерим
Производна -dUdALarge

От теоремата за средните стойности при определения интеграл получаваме:

Тогава:        
Сега да намерим .


Да образуваме пълния диференциал на функцията U -      
Да заметим в него получените частни производни.

Нека A и B са функции на x.       Тогава:      
U е функция само на x и нейната производна е: