Какво трябва да знаем?

Асимптотични означения – O, o, Ω и Θ за безкрайно големи функции

Тези означения са въведени от Едмонд Ландау. Те намират приложения в анализа и анализа на алгоритми.
Функциите, които разглеждаме тук са с дефиниционна област положителните реални числа или положителните цели числа.
Предполагаме още, че те клонят към плюс безкрайност при клонене на аргумента също към плюс безкрайност.

Дефиниции

Нека f(x) и g(x) са две функции: R → R. Казваме, че f = O(g), когато съществуват реална, положителна константа c и естествено число n0,
такива че за всяко n ≥ n0 е изпълнено f(n) ≤ cg(n). Константата c трябва да е положителна.
Или, което е същото, че съществува околност на +∞, за която горното равенство е изпълнено.
f=O(g) се чете: „f е голямо O спрямо g” или „f асимптотично се доминира с точност до константа” от g.
Ясно е, че f = O(g) и g = O(f) тогава и само тогава, когато съществуват константи c1 > 0 и c2 > 0, такива че за достатъчно големи n е изпълнено
c1g(n) ≤ f(n) ≤ c2g(n), което се означава с : f = Θ(g) (тета спрямо g).
Ако Граница на функция при x клонящо към безкрайност—lim1 то f = Θ(g). Ако f = Θ(g) се казва, че двете функции имат “еднакво” асимптотично поведение.
Случаят в който константата е 1 се отбелязва с f ~ g.
Например полином от степен n асимптотично се доминира от xn . В сила е още ln(1+x)=O(x).
Нека A е цяло число. Броят на цифрите му n в B-ична бройна система се задава с формулата:       Брой на цифрите на едно число –NumbDigits1 . Брой на цифрите на едно число – NumbDigits2
Релацията f=O(g) е транзитивна. ?       O(f)+O(g)=O(f+g) ?
Казва се , че f=o(g) в околност на +∞ ако f е o-малко спрямо g –oDef1 .       o(f)+o(g)=o(f+g) ?       Свойство на символа O-голямо –Oprop1 ?
O(o(f))=o(O(f))=o(f) - малкото o поглъща голямото. ?
Много сложни оценки се решават по един прост начин – чрез неравенството: Интегрално неравенство -- IntegrInEq1 ,
където g(x) е растяща ( или по-общо ненамаляваща ) функция. ? Ако използваме неравенството, лесно се показва, че Оценка за сумата на квадратите – Est1.
Какво ще научим?