Какво трябва да знаем:     Матрици - дефиниция и видове     Действия с матрици    
Детерминанти Обратна матрица         Системи линейни системи уравнения        
Редове - таблица
Висша математика I част

Матрично сметало

Матричният калкулатор е предназначен за узвършване на познатите действия с матрици. Действията са разделени на два вида - действия с една матрица и действия с две матрици.

Действия с една матрица

Трябва да се задейства превключвателя за една матрица и да се укаже нейният ред.
_1_2Matr.GIF

Трябва, след това да се въведе реда на матрицата - броят на нейните редове и стълбове.
Order.GIF
След това трябва да се натиснат копчетата "Приеми" и "Създай таблица" точно в този ред!
Появява се нов вид, в който се явявят празните полета на елементите на матрицата.
Res.GIF

Трябва да бъдат попълнени и след това да се избере желаното дейсвие.
А възможните деийствия са тези:
 1. Транспониране
 2. Повдигане на квадрат
 3. Повдигане на трета степен
 4. Повдигане на степен n
  При повдигане на степен матрицата трябва да е квадратна!
 5. Намиране на детерминантата на произволна квадратна матрица
  И при това действие матрицата трябва да е квадратна!
 6. Намиране на обратна матрица ( A-1 ) Това действие е възможно само за квадратни матрици.
 7. Намиране на адюнгирано количество Aij . Индексите i и j се указват в съответните полета.
 8. exp(A)
  Функцията ex е възможна не само когато x е число. Оказва се че x може да бъде и матрица: e на степен матрица A е редът:

  Калкулаторът събира първите n+1 събираеми.
 9. exp(αA)
  Първо умножава матрицата A по числота α и след това намира експонента. Подобни са и дефинициите за синус и косинус
         
  Действието се изпълнява след натискане на съответния бутон: <

Действия с две матрици

 1. Събиране на матрици
 2. Умножаване на матрици
  Броят на стълбовете на първата матрица трябва да е равен броя на редовете на втората!
 3. Повдигане на първата матрица на степен n и умножаване по втората.
 4. При повдигане на степен матрицата трябва да е квадратна!
  Броят на стълбовете на първата матрица трябва да е равен броят на редовете на втората!
 5. Транспониране на първата матрица и умножаване по n-тата степен на втората.
  Първата трябва да е квадратна и стълбовете на втората матрица да са толкова, колкото редовете на първата.
 6. Решаване на системи
  Първата матрица трябва да е квадратна а втората да има един стълб. Това е стълбът на свободните членове.
 7. Копчето с означение X'=AX решава системата от диференциални уравнения:
  Началните условия се нанасят във вектор стълба отдясно:
 8. Подобно е действието и на копчето означено с X'=A'X но системата диференциални уравнения е с матрица транспонирана на въведената.

Уважаеми, многобройни читатели и почитатели, не забравяйте да проверите резултата и да изразите недоволството си в коментарите.
Недоволствайте смело!

Това е.
Дано сметалото Ви донесе полза, знание и радост!
И да уважавате даскалите, калпазани !


Ред на първата матрица X
Ред на втората матрица X
Действие с една матрица Действие с две матрици