Ако четем – пишем. Ако не пишем – не четем. Ако пишем – умуваме.
Какво трябва да знаем:     Производна на сложна функция на повече променливи  
Пълен ( тотален ) диференциал
Теорема за крайните нараствания за функции на повече променливи  
Якобиан - преход от едни координати към други в равнината    
Ред на Тейлор за функция на две променливи

Висша математика II част
Диференциална геометрия
Векторен анализ

Обобщена производна

Нека f е функция от Rm в Rn . Обобщена функция Func1 С x ще означаваме вектор-стълба отляво Аргумент на функцията VectCol1.
Тогава f i (i = 1...m) е функция на x или f i е функция на m променлви (x1 , x2 , x3 , ... , xm ) .
Производна на функцията f спрямо x ще наричаме такъв обект -  Символ на обобщената производна dfdx за който е изпълнено Дефиниция Der1
като частното на дължините на векторите ε и Δx клони към 0.         Lim1

dfdx e матрица от ред m x n , равна на якобиана Якобиан Jacob1.
От формулата за крайните наратвания на функцията на m променливи, за f i можем да напишем: Крайно нарастване ThFinalIncrease1
като остатъчният член ο(Δx) е безкрайно малък от по-висок порядък спрямо Δx.
ο(Δx) е вектор с размерност n.
Тогава записвайки нарастванията Δf i като вектор-стълб получаваме равенството: ThFinalIncrease2


Нека x и y са функции на променливите ρ, ψ и φ : Sys1
Тези две равенства дефинират изображение f от R3 в R2. Каква е неговата производна?
Jacob2
Как ще изглежда Jacob3 ? Вярно ли е ,че JacobMult1 ?
Системата Sys1 е с три неизвестни.
Изразяваме ρ и φ чрез x и y, като на ψ гледаме като на константа. Sys2
JacobMult2
Умножаваме двата якобиана JacobMult3

Може да се разсъждава и по-общо.
Разглеждаме x и y като функции на самите себе си.
Тогава x и y са сложни функция на (x, y), опосредствено чрез променливите ρ , φ и ψ.
Използваме формулите за сложна функция за да изразим PartDer1 , откъдето ще следва търсеното матрично равенство.
Производни на сложна функция ComplDer1
Аналогично се постъпва и за производните спрямо y.Какво ще научим:       
Сферични координати – якобиан       Якобиани и действия с тях       Градиент на скаларно произведение на две векторни пространства