Какво трябва да знаем:     Полярна координатна система- дефиниция  
Оператор на Лаплас       Якобиан - преход от едни координати към други в равнината  
Якобиани и действия с тях      
Определяне на вторите производна на сложна функция на много променливи и матричните им означения
     

Висша математика II част
Висша математика III част
Уравнения на математическата физика

Операторът на Лаплас в полярни координати

Пролетарии от всички страни - присъединявайте се!

За формулите в тази статия е използван пакетът „MathJax” - www.mathjax.org/

Да припомним, че операторът на Лаплас в декартови координати се дефинира така: Δu = uxx + uyy .
Целта ни е да получим израза му в полярни координати полярни координати-Polar1_2
Ще използваме формулата Основна формула MainEq пояснена в статията
„Определяне на вторите производна на сложна функция на много променливи и матричните им означения”.
Да намерим производните на новите променливи спрямо x и y за да образуваме Якобиана.

Производната на ро спрямо x и y -Rho_x_y
Производната на фи спрямо x –Phi_x1_1
Производната на фи спрямо y –Phi_y1_1

Ето го! Якобианът-Jacobian1

Освен Якобиана се налага да определим и матрицата на вторите производни на новите променливи ρ и φ спрямо старите x и y.
При това ще се стремим да използваме, по възможност, новите променливи ρ и φ, наред с x и y.

Втората производна на ро спрямо x -roxx1_1
Смесената  производна на ро спрямо x и y -roxy1_1
Втората производна на ро спрямо y -royy1_1
Втората производна на фи спрямо x–Phi_xx1_1
Втората производна на фи спрямо y –Phi_yy1_1

За да намерим матрицата на вторите производни спрямо новите променливи ρ и φ. ще използваме равенството
Основна формула MainEq
Да изчислем в началото първото събираемо - Първото събераемо  M1_1_1
Да умножим първите две матрици.

Предполагаме равенство на смесените производни.
Матрицата  -M1_1_20


Резултатът да умножим с третата.
Понеже се интересуваме само от вторите производни uxx uyy, но не и от смесените, които не участват в оператора на Лаплас, e дотатъчно да умножим първия ред на първата матрица по първия стълб на втората и втория ред по втория стълб.
Матрицата -M1_1_2
Сега да се занимаем с членовете, съдържащи първите производни.
Те се получават от произведението Матрицата -M2_1
Отново ще определим само диагоналните елементи.       Действайте!

Допълнителните събираеми Addxx1_1 Допълнителните събираеми Addyy1_1

За вторите производни на u спрямо x и y получаваме: Втората производна спрямо x, изразена спрямо новите променливи -SecDerxx1_1 Втората производна спрямо y, изразена спрямо новите променливи -SecDeryy1_1
Сега да съберем uxx и uyy.
Да заместим в уравнението на Лаплас и да се освободим от знаменателя.

Уравнението на Лаплас  -Laplasse1_1

Да се освободим от знаменателя, умножавайки по ρ2 .
Уравнението на Лаплас в полярни координати -Laplasse1_2


Получаваме
Уравнението на Лаплас в полярни координати -Laplasse1_2
Какво ще научим:    
Операторът на Лаплас в сферични координати      

Висша математика II част
Висша математика III част
Уравнения на математическата физика