Какво трябва да знаем:     Биномни коефициенти       Елементи от комбинаториката      
Вероятност на случайно събитие       Случайни събития и действия с тях      
Случайни величини       Математическо очакване и дисперсия      
Теория на вероятностите
Висша математика III част

Биномно и геометрично разпределение - схеми на Бернули

Да предположим, че хвърляме несиметрична монета с вероятност за “ези” , равна на p и за “тура” - равна на q. Тези две страни на монетата се наричат съответно "успех" и "неуспех".
p+q = 1
Тура ( от турски ) се нарича една от страните на монетата, на която е изобразен печатът или калиграфският подпис на султана.
Думата “ези” е от персийското “евза” , което означава лице.

Ако търсим вероятността за k успеха в общо n опита трябва да имаме предвид, че опитите са независими и успехите могат да бъдат раположени на k места от общо n.
Тази вероятност е равна на      - Бернулиева вероятност -C_N_K      Тя се означава с b( k,n,p ) и се нарича бернулиева.

Ще пресметнем нейната средна стойност.

Заместваме p с x и диференцираме спрямо x.           - Заместваме p с x -np_1           - диференцираме спрямо x np_2
Умножаваме по x и накрая, обратно заместваме x с p.           - Умножаваме по x  np_3           -заместваме x с p np_4
Понеже p+q = 1.

Средната стойност на Бернулиево разпределена случайна величина е np.

Схема от последователно повтарящи се опити с два изхода с постоянна вероятност се нарича „Схема на Бернули”.
Такава е схемата, състояща се от последователното подхвърляне на монета, като се отчита събитието “Брой неуспехи до първия успех”.
Този брой може да бъде нула, ако от първия път се падне „успех”.
Едно е ако при второто хвърляне се падне „успех” а първото е „неуспех” и т.н.
Вероятността за n последователни неуспеха, последвани от успех е qn.p     ( n=0, 1, 2, ...) .
Това разпределение се нарича „геометрично”.

Какво ще научим:    
Сметало за комбинаторика и схемата на Бернули
Хипергеометрично разпределение
Теория на вероятностите
Висша математика III част