„А ние, които изяждаме по един килограм месо, дивеч, риба и всякакви други възбуждащи ястия и напитки -
до какво ще доведе това?       До чувствени ексцесии." - Лев Толстой.
Какво трябва да знаем:    
Числови характеристики на дискретна случайна величина - математическо очакване и дисперсия      
Числови характеристики на непрекъсната случайна величина - математическо очакване и дисперсия
Нормално разпределение
Теория на вероятностите
Висша математика III част

Моменти на случайна величина

n- тият момент на случайна величина X се дефинира като средната стойност на Xn .
За дискретни случайни величини той е:         , където xi са стойностите на величината а pi – вероятностите за тях.
За непрекъснати величини формулата е подобна. Тук f(x) е плътността на разпределение на X.
Първият момент на случайна величина е равен на нейното математическо очакване.
Дисперсията е равна на втория момент минус квадрата на първия момент: D(X) = M(X2) - (M(X))2
Централен n –ти момент на X се нарича n-тия момент на случайната величина X-M(X). Означава се с μ n .
За непрекъснати величини се изчислява по формулата:    
За мярка на асиметрията на разпределението се използва третият центарален момент:
Тази величина се нарича „коефициент на асиметрия”.
За мярка на ексцеса на разпределението се използва четвъртият централен момент:     -Ексцес -Exess1     Нормалното разпределение има ексцес 3.
В статистиката думата има смисъл на „островърхост”. В разговорния език означава „отклонение”.
Какво ще научим:    
Пораждаща функция на моментите
Теория на вероятностите
Висша математика III част