Изказвам благодарност на колектива от “http://www.alglib.net/” за позволението да използвам техния код.
Какво трябва да знаем:     Експоненциално разпределение             Нормално разпределение Теория на вероятностите
Висша математика III част

Генератор за случайни числа

Функции и указания за работа

Сметалото генерира случайна величина с различно непрекъснато разпределение.
След натискане на копчето "Да хвърляме чоп!" могат да се симулират зададен брой случайни събития и да се изчисли средната им стойност и дисперсията.

Дано сметалото Ви донесе полза, знание и радост.
Критиките са желани и очаквани.


Генератор на случайни числа с даден вид непрекъснато разпределение


Какво ще научим:    
Сметало за специални функции, свързани с теорията на вероятностите
Теория на вероятностите
Висша математика III част