Какво трябва да знаем?

Доверителни интервали за средната и предсказана стойност на y при фиксирано x
Станчо Павлов

Доверителен интервал за средната стойност на y при фиксирано x, равно на x0

    Средната стойност на наблюденията при X=x0 е t- разпределена случайна величина със степени на свобода N-2 и средна стойност MidVal-Математическо очакване за средната стойност Sig1-стандартно отклонение на средната стойност на зависимия хактор пре фиксирано x. При достоверност 100(1-α)% нейният доверителен
CnfI1- Доверителен интервал за средната стойност
    Намирайки горната и долна граница за средната стойност на зависимата променлива y при зададено x можем да построим графиките на двете граници. На следващата фигура са нанесени четири графики:
1. Наблюденията - зелените точки
2. Правата, бяла линия на линейната регресия.
3 и 4 са долната и горната граница на 100(1-α)% -товия доверителен интервал за средната стойност при фиксирано x . Тези две линии са в червен цвят.
    Не виждаме смисъл да утежняваме текста с конкретните начални данни, защото методът и процедурите са напълно ясни.
Gr1- Доверителен интервал за математическото очакване на средната стойност

Доверителен интервал за предсказаната на y при фиксирано x, равно на x0

При 100(1-α)% той е
CnfI2- Доверителен интервал за истинската стойност
Следващата графика допълва предната. Освен описаните четири графики са нанесени още две в розов цвят- долната и горната граница на 100(1-α)% -товия доверителен интервал за предсказаната стойност при фиксирано x .
Gr2- Доверителни интервали за мат.очакване на средната стойност и истинската стойност
Какво ще научим?