Какво трябва да знаем?

Знаков тест

    Знаковият тест се използва опровергаване на нулева хипотеза относно медианата на непрекъснато разпределение. Медианата е тази стойност на случайната величина X, за която вероятността наблюдаваната стойност да е по-малка или равна на нея е 0,5. Такава е и вероятността да е по-голяма:   Вероятности при условие, че нулевата хипотеза е вярна - Prob1
    Нека {X1, X2, X3, ... , Xn} е случайна извадка от генералната съвкупност, чиято медиана искаме да оценим.
    Определяме разликите Разлики --Diff1 . Статистиката е броят на случаите, при които тези разлики са положителни. Този брой ще означим с R+ . Ако нулевата хипотеза е вярна, разликите с еднаква вероятност ще бъдат както положителни, така и отрицателни и R+ се подчинява на Биномното разпределение b(n ; 0,5) .
    Пример 1. Нека нулевата хипотеза и нейната алтернатива са: Нулева хипотеза и нейната алтернатива --H0H1_1. Ще отхвърлим нулевата хипотеза в полза на алтернативната ако броят на положителните разлики е относително малък.
    Нека r+ е определената статистика. Ако изчислената P-стойност Вероятност, при изпълнение на нулувата хипотеза- PVal1 е по-малка или равна на предварително зададено ниво на значимост α ще отхвърлим нулевата хипотеза .
    Пример 2.
    Желаем да преценим дали медианата на разпределението на случайната величина X от генералната съвкупност е 3,1 или е различна от тази стойност. Извършваме извадка с обем 16, като получените стойностите са показани в следващата таблица:
Стойности при извадката -Tabl1
Извършваме осемстъпкова проверка на хипотеза.
 1. Оценявяният параметър е медианата на разпределението на случайната величина X на генералната съвкупност.
 2. Нулева хипотеза H0_2
 3. Алтернативната хипотеза е Алтернативна хипотеза Alternative1
 4. Избираме ниво на значимост α = 0,05
 5. Тестовата статистика е броят на положителните разлики в таблицата:
  Определяне на статистиката --Stat2
  R+ = 10
 6. Ще отхвърлим нулевата хипотеза, ако P-стойността отговаряща на R+ = 10 е по-малка или равна на α = 0,05.
 7.         Вероятност за получената стойност на статистиката-- PVal2
 8. Понеже P=0,454 не е по-малка от α = 0,05 не можем да отхвърлим нулевата хипотеза, че медианата на сл. вел. от генералнта съвкупност е равна на 3,1.
    Изображение и пояснения: ?
    И най накрая таблицата на критичните стойности на знаковия тест, заимствана от [1]
Кр. ст. за знаковия тест CrValSignTest1


Какво ще научим: