Какво трябва да знаем?

Знаков тест на Уилкоксън или тест на ранжираните знаци

    Знаковият тест не отчита големината на отклоненията а само знаците. Тази неточност се поправя със знаковия тест на Вилкоксън. При него отново се прави предположение за медианата,както при знаковия тест, но разпределението трябва да е симетрично.
    Нека {X1, X2, X3, ... , Xn} е извадка от генералната съвкупност. Изчисляват се абсолютните стойности на разликите Разлики --Diff1 и се подреждат в нарастващ ред като след тях се написват поредните им номера, но със знаците на разликите. Нека W+ е сумата от поредните номера с положителен знак а W- - сумата на тези с отрицателен. Определя се минималната от двете стойности : W = min( W+ , W- ) и от таблицата се определя критичната стойност Критична стойност при дадено нива на значимост алфа-CritVal1 .
    Ако алтернативната хипотеза е Алтернативна хипотеза-Altern1 и наблюдаваната стойност на статистиката w е по-малка от критичната, то нулевата хипотеза се отхвърля и се приема алтернативната. Приемане на алтернативната хипотеза -Altern2
Пример:
    За генералната съвкупност предполагаме че медианата е μ0 = 3,1. Извадката е с обем 16 единици. Намираме стойностите за всяка от тях Xi , разликите Xi - μ 0 и абсолютните стойности на разликите | Xi - μ 0 | :
Таблица с абсолютните стойности на на разликите --Table1
Преподреждаме таблицата в нарастващ ред на последните и записваме поредните номера, снабдени със знаците на разликите:
Подредена таблица с абсолютните стойности на разликите --Table2
Определяме W+ и W- :
W+ = 2+5+6+7+9+11+12=52.
W - = 1+3+4+8+10+13+14+15+16=84.
Минималната стойност на двете е w = 52. От таблицата намираме Критична стойност при дадено нива на значимост-CritVal2 при обем на извадката n=16 .
Понеже w=52 не е по-малко от критичната стойност, нулевата хипотеза не може да бъде отхвърлена.
Таблица на критичните стойности на знаковия тест на Вилкоксън
Таблица на критичните стойности-CritValTable


Какво ще научим: