Какво трябва да знаем?

Тест на Уилкоксън-Ман-Уитни или тест с ранжирани суми

Условия за прилагане на теста

    Нека са зададени две непрекъснати и независими генерални съвкупности X1 и X2 със средни стойности μ1 и μ2 , които не са непременно нормално разпределени, както се изисква при t-теста. Да предположим, че X1 и X2 имат еднакви по форма графики на плътността на разпределение и се различават единствено по своето положение.
[1]D:\Stancho\Books\Math\Math1\Probability and statistics\Statistics\En\Applied Statistics And Probability For Engineers - Montgomery && Runger page 702
Тук читателят може да се запознае с по-слаби изисквания. ?
    Издигаме нулевата хипотеза     Нулева хинотеза -ZerroHip1     и нейната алтернативна хипотеза:     Алтернативна хипотеза --AlternHip1    
Нулевата хипотеза е равенството на средните на две генералнати съвкупности при извадки с обеми n1 и n2 , като предполагаме, че Неравенство --InEq1 .
Наблюдаваните стойности на случайната величина се подреждат във възходящ ред като на всяка от тях се съпоставя пореден номер.
Ако има няколко повтарящи се стойности номерата, които им се съпоставят са едни и същи и са равни на средно-аритметичното на поредните им номера.
Пример ?
    Да означим с N общия брой от двете извадки: N = n1 + n2 . Нека W1 и W2 са сумите от ранговете на първата и втората извадки. В сила е равенството Двете статистики _2Stats1
Статистиките в случая са две - W1 и W2 .
Ако нулевата хипотеза е вярна - т.е. ако липсва разлика между средните на двете извадки, то W1 и W2 са приблизително равни на N(N+1)/2 .
Двете статитики се сравняват с критичната стойност Критична стойност --CritVal1 , зададена в таблиците при дадени n1 и n2 е зададена степен на значимост μ.
Нулевата хипотеза     Нулева хипотеза -ZerroHip1     се отхвърля в полза на алтернативната     Алтернативна хипотеза --AlternHip1     , ако една от двете стойности - W1 и W2 е по-малка или равна на критичната.
    Описаната процедура може да се използва и за едностранна алтернатива. Ако алтернативната хипотеза е от вида     Алтернативна хипотеза --AlternHip2     нулевата хипотеза се отхвърля ако Сравняване на статистиката с критичната стойност --St_CrVal1
Ако алтернативната хипотеза е от вида     Алтернативна хипотеза --AlternHip3     нулевата хипотеза се отхвърля при     Сравняване на статистиката с критичната стойност --St_CrVal2.
Пример
Изследваме две сплави, предназначени за изработка детайли за самолет за издържливост на опън.
Първата сплав е общоприетата а втората е новата - алуминиево-литиева сплав е много по-лека от обикновения материал.
Експериментът е проведен върху 10 образци от всяка сплав и резултатите от него са представени в две таблици - за първата
Издържливост на опън--AirStrenght1
и за втората
Издържливост на опън--AirStrenght2
сплав в мерна единица килопаскал.
Подреждаме измерванията в колона, като в допълнителна - първа графа отбелязваме номера на сплавта:
Таблица TblData1

Подреждаме стойностите в нарастващ ред, като в допълнителна - трета графа записваме поредния номер:
Ранжирана талица TblData2
Събираме номерата, съответстващи на първата сплав и тези на втората, за да получим W1 и W2 . ?     Получаваме W1 = 99 и W2 = 111.
При избраното ниво на значимост α = 0,05 и при обеми на извадките n1 и n2 определяме критичната стойност Критична стойност --CritVal2 от таблицата . Тя е Критична стойност -- CrVal3
Понеже изчислената статистиката е по-голяма от критичната стойност Сравняване на статистиката с критичната стойност --St_CrVal3 нулевата хипотеза не може да бъде отхвърлена.
    Ако n1 > 8 и n2 > 8 разпределението е приблизително нормално със средна стойност n1(N+1)/2 и дисперсия n1n2(N+1)/12.
В горния пример може да се приложи и приближението с нормалното разпределение. Определяме средната стойност на величината W1 по формулата: Средна стойност --MidVal1 Определяме и стандартното отклонение по формулата Стандартно отклонение --StDev1
Получаваме тестовата статистика z- статистика -z_Val1 .
Понеже критичната стойност при избраното ниво на значимост е -1,64 то нулевата хипотеза не може да бъде отхвърлена.
Таблица с критичните стойности за теста на Уилкоксън-Ман-Уитни или тест с ранжирани суми. ?

Какво ще научим: