Ред на елемент g от групата G се нарича броят на елементите на цикличната подгрупа, породена от g. Означава се с |g| .
Ред на групата G се нарича броят на нейните елементи. Означава се с |G| .
Казваме, че G е без усукване, ако всеки неин, ненулев елемент има безкраен ред.
Ако всички нейни елементи имат краен ред групата се нарича периодична.
Група, притежаваща елементи от краен и безкраен порядък се нарича смесена.
Еко редовете на елементите в една периодична група са ограничени в съвкупност, тяхното най-малко общо кратно се нарича период или показател на групата.
Нека p е просто число. Периодична група, редът на елементите на която са степени на p се нарича p-група. Групите, които са p групи за някое p се наричат примарни.

Циклични групи Cn и техните подгрупи Циклични групи Cn и техните подгрупи -Sign_Cn

Да разгледаме адитивната група Z6 на събирането на в целите числа по модул 6 от ред 6. Тя е циклична с пораждащ елемент 1.
Ще потроим таблица на събирането в Z6– таблица на Кели.
( Артур Кели – английски математик 16 август 1821, Ричмонд - 26 януари 1895 )
 +   0   1   2   3   4   5 
 0 012345
 1 123450
 2 234501
 3 345012
 4 450123
 5 501234
Нейни подгрупи са A={0,2,4} и B={0,3} с редове 3 и 2 , които са делители на 6. A и B са циклични с пораждащи елементи 2 и 3.
Индексите им са съответно 2 и 3.
A има и друг пораждащ елемент - 4.
Съседните класове на A са:
A={0,2,4} и 1+A={1,3,5}
а на B са:
B = {0,3} и 1+B={1,4} и 2+B={2,5}.
Понеже Z6 е комутативна, всички нейни подгрупи са нормални делители.