Група на обратимите елементи спрямо умножението на пръстена K - K*

Нека K е пръстен с единица 1.
Елементът α от K се нарича обратим ако съществува елемент β от K, такъв, че αβ = 1.
Множеството от обратимите елементи на пръстена K се означава с K* .
Два елемента α и β от K се наричат приводими ако съществува обратим елемент ε от K* такъв че α = βε; .
Приводимостта е релация на еквивалентност.
Елементите на K* образуват група спрямо умножението в пръстена K.
Обратният елемент на αβ е &β-1α-1 .
Попълнете таблицата на Кели спрямо умножението за Z8*. ?