Симетрична Sn и алтернативна група An
Симетричната група от ред 4 -Sign_Cn


Симетричната група е групата на взаимноеднозначните съответствия на множеството
Zn = {1, 2, …, n} в самото себе си.
Тези съответствия се наричат пермутации или размествания.
Препоръчваме да се запознаете със татията Пермутации
Цикъл ck = ( i0 i1 i2 i3 … ik-1 ) е елемент от Sn при който i0 се изобразява в i1 , i1 се изобразява в i2 и т.н. последният елемент ik-1 се изобразява i0 .
Числото k ( 2 ≤ k ≤ n ) се нарича дължина на цикъла ck .
Елементите на цикъла ck са различни елементи от Zn .
Независими цикли се наричат се наричат тези, които нямат общи елементи.
Ясно е че при умножаване на два независими цикъла те могат да се разместват. Т.е. те комутират помежду си.
Елементите на Sn се представят като произведение от независими цикли
Например разместването
Пермутация от 8-и ред -- SymAPr
се предтавя като произведение от независими цикли така:
Циклично представяне на пермутация от 8-и ред --SymACr
Най-малката възможна дължина на един цикъл е 2. Такива цикли се наричат транспозиции.
Транспозицията (i j) премества числото i в числото j, числото j в числото i и оставя всички останали числа на място.
Всеки цикъл с дължина n се разлага в произведение от транспозиции:
Представяне на цикъл като произведение от транспозиции –SymA_TR
Всяко разместване се представя като произведение на транспозиции. Но това представяне, в общия случай, не е еднозначно. Например:
Едно разместване се представя по различен начин--Sym_2Tr
Горните две формули изразяват, както лесно се вижда, един и същи факт но в различни означения.
Но все пак нещо се запазва!
При всевъзможните представяния на едно разместване като произведение на транспозиции четността на техният брой ще бъде една и съща.
Едно разместване от Sn се нарича четно ако то се разлага на четен брой транспозиции и нечетно в противоположния случай.
Четността на разместването не зависи от начина, по който то е представено като произведения транспозиции. Тъждественото разместване е четно.
Всяка транспозиция, или въобще цикъл с четна дължина е нечетно разместване а всеки цикъл с нечетна дължина ( в частност с дължина 3) е нечетно.
Ако
Едно разместване -- SymA__
то
и неговото обратно – SymA_1 ,
откъдето следва че:
Обратното на четно разместване е също четно а обратното на нечетно разместване е нечетно.
По-нататък, ако
Разместване като произведение от смени -- SymA и
Друго разместване като произведение от смени --SymB то
Произведението --SymAB
Поради това:
Произведението на две четни или две нечетни размествания е четно разместване;
произведението на четно и нечетно разместване е нечетно разместване.
Оттук следва, че съвкупността на всички четни размествания (от даден ред n ) образуват подгрупа на Sn .
Тази подгрупа се означава с An и се нарича знакопроменлива.
Понеже за всяко четно разместване a и всяко разместване b произведението ba-1b е четно разместване, то знакопроменливата група An е нормален делител на симетричната група Sn .
Понеже за всеки две нечетни размествания a и b разместването ab-1 е четно , т.е. принадлежи на групата An , то всички нечетни размествания образуват един съседен клас по подгрупата An .
Следователно фактор групата Sn / An се състои само от 2 елемента, т.е. има порядък 2.
Затова:
Редът на знакопроменливата група An т.е. броят на четните размествания от ред n е равен на Половината на факториела –FDiv2 .
Литература
Михаил Михайлович Постников - Теория Галоа
Государственное издательство Физико-математической литературы Москва 1963