Какво трябва да знаем?

Подгрупи
Съседни класове на група спрямо нейна подгрупа ( фактор-множества)
Теорема на Лагранж за групи

Подгрупа на групата G се нарича подмножество H на G , което съдържа единичния елемент, съдържа обратния на всеки свой елемент и е затворено спрямо умножението в G.
a Î H Þ a-1 Î H.
a ÎH Ù b Î H Þ ab Î H.
{e} и самата G са подгрупи на G. Те се наричат неистински , несобствени или тривиални.
Обстоятелството, че H е подгрупа на G ще означаваме с H<G.
Ако P и Q са подгрупи на G то и тяхното сечение PÇQ е също подгрупа на G. ?
Нека H е подгрупа на G.     Нека още g е елемент на G.     Под съседен клас на H ще разбираме множеството gH={gh/ hÎH}.
По-точно gH се нарича "десен съседен клас". Да отбележим, че ако hÎH то hH=H.
В един клас не може да има два съвпадащи елемента:     |H| = |gH|. ?
Аналогично се дефинират и левите съседни класове Hg.
Разглеждаме релацията ~ в G дефинирана с: g1 ~ g2 Û $ hÎH:   g1 = g2h .
~ е релация на еквивалентност в G. ?
Тогава множеството G се разделя на непресичащи се класове еквивалентност, съдържащи еднакъв брой членове.
Следователно, ако H и G са крайни групи, то редът на H е делител на реда на G: |H|/|G| (/ тук означава "дели" ).
Това твърдение се нарича " Теорема на Лагранж за групи".
Частното |G|:|H| се нарича индекс на подгрупата H и се означава с [G:H].
Два леви съседни класа g1H и g2H съвпадат тогава и само тогава, когато g1 = g2h за някой елемент h от H.
Да вземем един елемент от g и да образуваме множеството от неговите степени gn .
Това множество образува подгрупа на G и се нарича циклична подгрупа, породена от елемента g означава се с <g>.
Редът на тази подгрупа се нарича ред на елемента g и се означава с |g|.
Една група се нарича циклична ако съвпада с една от своите циклични подгрупи.
Сечението на всички подгрупи на G, съдържащи подмножеството H на G се нарича подгрупа, породена от множеството H и се означава с <H>.
Да разгледаме адитивната, абелева група на остатъците при деление на 8.
Сумата на два такива остатъка се замества с нейния остатък по mod 8.
Тази група се означава с Z8 = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}. Ето я нейната таблица на събиране:
+  0  1  2   3  4  5  6  7 
0 01234567
1 12345670
2 23456701
3 34567012
4 45670123
5 56701234
6 67012345
7 70123456

Ако всеки ляв съседен клас на H е равен на съответния му десен ( gH=Hg за " gÎG ) H се нарича нормален делител на G.
Тук равенството gH=Hg се разбира като равенство на множества .
Означението на това, че H е нормален делител на G е HDG.
Пример
Неособените, квадратни матрици от ред n над полето на реалните числа образуват група спрямо умножението на матрици.
Тази група се нарича обща линейна група и се означава с GLn(R).
Множеството от диагонални матрици Dn , по главния диагонал на които е разположено различно от нула число d а останалите места са заети от нули образува подгрупа на GLn(R). Такава диагонална матрица ще означаваме с (d).
Dn е нормален делител на GLn(R). ?
Ако G е абелева, всяка подгрупа на G е неин нормален делител.
Нека F и H са подгрупи на G. Да означим тяхното сечение с E. Тогава |F|.[H:E]= |H|.[F:E] .
Eq1 Две подгрупи на G и тяхното сечение--Picj1 ?

Какво ще научим?