Изпъкналост на функция - дефиниция

Какво трябва да знаем:
Неравенство на Йенсен
Аналитично условие точката X (x, y) да е вътрешна за отсечката [AB]
Изпъкналост - определение
Изследване на функцииФункцията y = f(x) се нарича изпъкнала в интервала (a, b) = I тогава и само тогава,
когато за всеки две точки от този интервал - x1 и x2
и за всеки две неотрицателни числа a и b със сума единица е изпълнено неравенството:

Символично може да се запише и така:
Точката x = a.x1 +b.x2 е точка от интервала (x1 , x2 ), като
и
Стойността на израза a.f(x1) + b. f(x2) е означената с h величина на ординатата на точка от хордата AB, с абциса x.
Неравенството показва,
че всяка вертикална права през интервала (x1 , x2 ) пресича графиката на y = f(x) в точка,
която е под пресечната 'и точка с хордата AB.Така ли е?
Така е другари!