Курсова работа № 1


 1. Решете интегралите
  а) чрез внасяне под знака на диференциала     INdirect1
  б) чрез интегриране по части     IntByParts1
  в) чрез полагане    IntSbst1
 2. Намерете екстремума на функцията   z = x4 + 2x2y - 3x2 + y2 - 4y + 4
 3. Пресметнете двойния интеграл     DblInt_1
 4. Пресметнете криволинейните интеграли от първи и втори род
  а)    CurvInt1_1
  б)    CurvInt2_1
 5. Решете диференциалните уравнения от първи ред - хомогенно, линейно и бернулиево
  а)    HomDU1.GIF
  б)    xy' + y = x-3
  в)    y' - 2xy = 2x3y2
 6. Решете диференциалното уравнениe от втори ред:     y" - y' = e2x