Курсова работа № 10


 1. Решете интегралите
  а) чрез внасяне под знака на диференциала     INdirect10
  б) чрез интегриране по части     IntByParts2
  в) чрез полагане     IntSbst10
 2. Намерете екстремума на функцията   z = x4 + 2x2y - 5x2 + y2 - 6y + 9
 3. Пресметнете двойния интеграл     DblInt_1
 4. Пресметнете криволинейните интеграли от първи и втори род
  а)    CurvInt1_10
  б)     CurvInt2_10
 5. Решете диференциалните уравнения от първи ред - хомогенно, линейно и бернулиево
  а)    HomDU10.GIF
  б)    xy' + y = x2
  в)    y'- x/y = (x2 + 1) y-1
 6. Решете диференциалното уравнениe от втори ред:     y" + y' - 2y = x2 - x