Курсова работа № 11


 1. Решете интегралите
  а) чрез внасяне под знака на диференциала     INdirect11
  б) чрез интегриране по части     IntByParts3
  в) чрез полагане     IntSbst11
 2. Намерете екстремума на функцията   z = x4 + 2x2y - 3x2 + y2 - 4y + 4
 3. Пресметнете двойния интеграл     DblInt_2
 4. Пресметнете криволинейните интеграли от първи и втори род
  а)    CurvInt1_11
  б)     CurvInt2_11
 5. Решете диференциалните уравнения от първи ред - хомогенно, линейно и бернулиево
  а)    HomDU11.GI
  б)    xy' + y = sinx
  в)    y' + x/y = (x2 + 1) y2
 6. Решете диференциалното уравнениe от втори ред :     y" + y' = xex