Курсова работа № 12


 1. Решете интегралите
  а) чрез внасяне под знака на диференциала     INdirect12
  б) чрез интегриране по части     IntByParts4
  в) чрез полагане     IntSbst12
 2. Намерете екстремума на функцията   z = x4 + 2x2y - x2 + y2 - 2y + 1
 3. Пресметнете двойния интеграл     DblInt_3
 4. Пресметнете криволинейните интеграли от първи и втори род
  а)    CurvInt1_2
  б)    CurvInt2_12
 5. Решете диференциалните уравнения от първи ред - хомогенно, линейно и бернулиево
  а)    HomDU12
  б)    xy' + y = cosx
  в)    y' + x/y = (x2 + 1) y2
 6. Решете диференциалното уравнениe от втори ред:     y" + y' = xex