Курсова работа № 2


 1. Решете интегралите
  а) чрез внасяне под знака на диференциала     INdirect2
  б) чрез интегриране по части     IntByParts2
  в) чрез полагане     IntSbst2
 2. Намерете екстремума на функцията   z = x4 + 2x2y - x2 + y2 - 2y + 1
 3. Пресметнете двойния интеграл     DblInt_2
 4. Пресметнете криволинейните интеграли от първи и втори род
  а)    CurvInt1_2
  б)    CurvInt2_2
 5. Решете диференциалните уравнения от първи ред - хомогенно, линейно и бернулиево
  а)    HomDU2.GIF
  б)    xy' + y = x2
  в)    y'+2xy=2x3y3
 6. Решете диференциалното уравнениe от втори ред:     y" + y = x2 + x